Zápis z VI. valné hromady CTA

 1. Zahájení
  1. a) Jiřina Lacinová, předsedkyně CTA, zahájila VI. valnou hromadu CTA a přivítala přítomné členské organizace.
  2. b) Bylo shledáno, že je momentálně přítomno 11 hlasujících zástupců členských organizací a valná hromada je usnášeníschopná.
  3. c) Rolí skrutátora pro všechny body programu včetně voleb byla pověřena Mgr. Věra Kalinová (Hafík). Pro byli všichni přítomní.
  4. d) Rolí zapisovatele byla pověřena Michaela Freeman (Pomocné tlapky). Pro byli všichni přítomní.
  5. e) Rolí ověřovatele zápisu byl pověřen Karel Tůma (Sdružení Samaritán). Pro byli všichni přítomní.
  6. f) Předsedkyně předložila návrh doplnění plánovaného programu valné hromady o zprávu z VH ESAAT, která proběhla předchozího dne. Pro byli všichni přítomní.
  7. g) Delegáti odsouhlasili navrhovaný program VH CTA. Všichni přítomní byli pro.
  8. h) Byla odsouhlasena návrhová komise ve složení Milan Doktor (CSJM)a Mrg. Jaroslava Eisertová (Hafík). Pro bylo 10, zdržel se 1.

 

 1. Přijímání nových členů

 

Přesedkyně přednesla návrh na přijetí nových členských organizací a vyzvala delegáty k vznesení případných námitek proti jejich přijetí. Zástupci zájmců představili své organizace a jejich činnost.

 1. a) Občanské sdružení Borudo, Hrádek nad Nisou – bez námitek, všichni přítomní byli pro.
 2. b) Aura Canis, Šternberk – bez námitek, všichni přítomní byli pro.

 

Protože o.s. Borudo provozuje kromě canisterapie také jiné formy zooterapie, navrhli členové CTA ke zvážení možnost znovuotevření sekce CTA pro ostatní zvířata. Proběhla krátká diskuse na toto téma.

 

Přijetím nových členů se zvýšil počet hlasujících. Další zástupce členské organizace přišel se zpoždením. Počet hlasujících se zvýšil celkem na 14.

 

 1. Zpráva o činnosti – předseda

 

Předsedkyně přednesla zprávu o činnosti, která byla shrnutím událostí za poslední půlrok.

 

 1. a) V úvodu předsedkyně přednesla připomínku ze strany sdružení Piafa, díky které byla vyjasněna situace s možným střetem zájmů u členů organizace Piafa, kteří jsou zároveň členy Canisterapeutického sdružení Jižní Morava. Ve společné diskusi bylo shledáno, že dvojí členství střetem zájmu není.
 2. b) Předsedkyně zhodnotila finanční situaci CTA.
  Na účtu CTA je 12.103,- Kč, z toho 50 EU bylo určeno na členství v ESAAT.
  Vzhledem ke zdravotním problémům byla omluvena paní Darina Ungerová, pokladník. Aktuální stav pokladny je 4.346,- Kč.
 3. c) Podařilo se zvládnout zpracování účetnictví i přes zdravotní problémy pokladníka a získali jsme nového účetního, pana Jana Šandu, kterého předsedkyně představila valné hromadě a poděkovala mu za pomoc.
 4. d) Předsedkyně poděkovala sdružení Filia, které zorganizovalo brněnský seminář.
 5. e) Protože zástupkyně sdružení Filia oznámila, že v příštím roce se patrně nepodaří zajistit financování dalšího ročníku Semináře o zooterapiích, rozvinula se diskuse o možných alternativních řešeních. Host valné hromady, MUDr. Zoran Nerandžič (Hipporehabilitační společnost) naznačil možnost spojit budoucí semináře se sjezdem Hiporehabilitační společnosti. Sjezd se po delší odmlce letos úspěšně konal v Litoměřicích. CTA tento návrh uvítala.
 6. f) Předsedkyně vyzvala ke zhodnocení nového grafického návrhu Potvrzení o členství v CTA, který zpracovala místopředsedkyně. Z diskuse vyplynuly změny (adresa v záhlaví a očíslování kolonek až od roku 2006), které budou zapracovány a potvrzení následně rozeslána.
 7. g) Vzhledem ke zdravotním problémům pokladníka nebyla k dispozici tabulka s přehledem nezaplacených členských příspěvků za rok 2006. Tabulku po zpracování předsedkyně rozešle a situaci přehodnotí na podzimní valné hromadě.

 

Delegáti vzali informace na vědomí, všichni přítomní byli pro.

 

 1. Zpráva předsedy revizní komise

 

Andrea Tvrdá, předsedkyně revizní komise, přednesla zprávu, která zhodnotila celkovou činnost organizace od počátku fungování CTA.

 

 1. a) Proběhla revize komunikace. Způsob komunikace je v pořádku, revizní komise ocenila, že předsedkyně tiskne a archivuje i veškerou e-mailovou korespondenci jak s členskými, tak i nečlenskými organizacemi.
 2. b) Z revize hospodaření vyplývá, že bylo podáno daňové přiznání a veškeré příjmy pocházejí z členských poplatků. Grantové projekty zatím nejsou, kancelář zatím není. V majetku organizace kombinované zařízení tiskárna/skener/fax a CD s databází adres zdravotnických zařízení. Vše v pořádku.

 

Delegáti vzali informace na vědomí, všichni přítomní byli pro.

 

 1. Zpráva pokladníka a doplňující volby

 

Vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti zprávu pokladníka přednesla předsedkyně v rámci své zprávy. Paní Ungerová (nové příjmení Rájová, komunikace s Piafou nyní na piafa@piafa.cz) však ze své funkce odstoupila. Předsedkyně proto vyzvala k volbě nového pokladníka a doplňující volbě do rady CTA.

 

Předsedkyně doporučila doplnit radu CTA o Andreu Tvrdou, jejíž aktivity v CTA již nyní dalece přesahují povinnosti předsedy revizní komise a najít nového předsedu revizní komise. CTA tento návrh uvítala a Andrea Tvrdá odstoupila z revizní komise.

 

Návrhy na nového člena rady:

Předsedkyně navrhla Andreu Tvrdou (ELVA Help), která návrh přijala

Hlasování: Pro bylo 9, proti 0, 5 se zdrželo hlasování

 

Návrhy na nového člena revizní komise:

Předsedkyně navrhla Ing. Václava Mazánka (o.s. Borudo), který návrh přijal

Hlasování: 13 pro, proti 0, 1 se zdržel

 

Protože na místě nebylo kompletní složení revizní komise, zvolí si členové nového předsedu do 1 měsíce a oznámí volbu předsedy mailem (toto se již stalo a novým předsedou se stal V.Mazánek).

 

Volba pokladníka:

Předsedkyně navrhla Karla Tůmu (o.s. Samaritán), který návrh přijal

Hlasování: 10 pro, 0 proti, zdrželi se 4

 

 1. Zpráva o VH ESAAT

 

Věra Kalinová (Hafík) přednesla zprávu o činnosti evropské zooterapeutické asociace ESAAT, se sídlem ve Vídni, jejíž je CTA zakládajícím členem.

 

24.6. 2006 proběhla další valná hromada v Brně. Celá zpráva z VH ESAAT bude k dispozici na www.esaat.org. Pro CTA z ní vyplývají následující stěžejní body:

 

 1. a) Členské organizace, tedy včetně jednotlivých členských organizací CTA, byly vyzvány k dodání informací o počtu členů. Kromě získání obecného přehledu o oboru tyto informace poslouží jako podklad pro spravedlivější systém hlasování v rámci ESAAT.
 2. b) ESAAT ustanovil povinné minimum vyučovacích hodin pro kvalifikaci dobrovolníků i profesionálů v oboru zooterapie, tj. včetně canisterapie. Z diskuse na toto téma vyplynulo usanovení nového termínu „canisasistent“ pro osobu, která se věnuje pouze AAA nebo spolupracuje s kvalifikovaným terapeutem v roli „psovoda“. Členské organizace CTA proto musí zajistit vzdělání svých členů tak, aby splňovali tyto minimální úrovně:
  – canisasistent: 15 hodin teorie, 20 hodin praxe
  – canisterapeut: 220 hodin teorie, 40 hodin praxe
  Toto se samozřejmě týká nově přijatých studentů (členů), dosavadní vzdělání a praxe budou současným týmům uznány a bude jim umožněno si vzdělání doplnit v následujícím období.

 

Výstup z následné diskuse:

 

Členské organizace CTA byly vyzvány k úpravě dosavadních vzdělávacích programů a k prohloubení vzájemné spolupráce na poli vzdělávání tak, aby bylo časem možné vytvořit propojený systém vzdělávání a praxe pod vedením zkušených canisterapeutů.

 

Protože ne všechny členské organizace CTA budou v dohledné době schopny zajistit kvalifikaci svých členů, naskýtá se možnost rozdělení členské základny na dvě úrovně – přechodné a plné členství, jak je tomu u jiných asociací. Návrhy na možná řešení mohou být prodiskutovány na příští valné hromadě.

 

Delegáti vzali informace na vědomí, všichni přítomní byli pro.

 

 1. Exický kodex CTA

 

Během workshopu, který předcházel zasedání valné hromady, bylo prodiskutováno znění navrhovaného Etického kodexu CTA.

 

Po krátké doplňující diskusi bylo odsouhlaseno celé znění Etického kodexu, který bude rozelán členským organizacím CTA emailem a bude uveřejněn na www stránkách CTA.

 

Hlasování: 12 bylo pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování

 

 1. Diskuse a úkoly

 

 1. a) Do příští VH stěžejní téma vytvoření povinného minima.
 2. b) Po aktualizaci členských poplatků budou identifikováni dlužníci z let 2004 a 2005. Organizace, které do 30.6. 2006 nezaplatí dluhy, budou písemnou formou vyloučeny.
  Proběhlo hlasování o tomto bodě: pro byli všichni přítomní
 3. c) Bylo ustanoveno datum další valné hromady CTA, která proběhne 16. listopadu 2006 v Hluboké n. Vltavou v rámci semináře Pravda o zooterapii
  Proběhlo hlasování o tomto bodě: pro byli všichni přítomní

 

 

 1. Usnesení

 

Usnesení – na dotaz předsedkyně odpovězeno paní Freeman, že všechny projednávané body byly odsouhlaseny průběžně a zpracovávat zvláštní usnesení není zapotřebí.

Pro byli všichni přítomní

 

Zapsala: Michaela Freeman

Ověřovatel: Karel Tůma …………………………………………

Zkontrolovala : Lacinová……………………………….

30.7.2006

 

 

ETICKÝ KODEX CANISTERAPEUTICKÉHO TÝMU CTA

DEFINICE:

Pojmem „canisterapeutický pracovník“, rozumíme pracovníka nebo dobrovolníka, jehož vzdělání odpovídá úrovni „canisasistent“ a „canisterapeut“ podle norem ESAAT.

Pojmem „canisterapeutický tým“ rozumíme canisterapeutického pracovníka společně s jeho psem, dále „koterapeutem“.

 

preambule:

Canisterapeutičtí pracovníci respektují důstojnost a hodnotu jednotlivce a usilují o zachování a ochranu základních lidských práv, zároveň ctí práva zvířat a naplňují tak tento kodex.

Průběžně rozvíjejí své poznatky ze všech oblastí týkajících se využívání psů pro práci s lidmi.

Při dosahování canisterapeutických cílů vynakládají veškeré úsilí k ochraně zájmů klientů, jejich blízkých (není-li to v rozporu s potřebami klientů), všech účastníků canisterapie a činností s ní souvisejících.

Canisterapeutičtí pracovníci respektují ostatní členy své profese a příbuzných oborů a dělají vše, co je v jejich silách a co není v konfliktu se zájmy klientů pro to, aby poskytovali úplné informace a vzájemně se respektovali.

Své dovednosti používají pouze pro účely, jež jsou v souladu s těmito hodnotami a vědomě nedopustí jejich zneužití.

Canisterapeutičtí pracovníci, ve snaze dosáhnout těchto ideálů, plně souhlasí s etickými normami v těchto oblastech: 1. odpovědnost; 2. kompetence; 3. etické a právní normy; 4. důvěrnost; 5. prospěch klienta; 6. profesní vztahy; 7. veřejná prohlášení, 8. výzkum, 9. welfare koterapeuta.

Canisterapeutičtí pracovníci plně spolupracují s vlastními profesními, národními a nadnárodními organizacemi a asociacemi. Rychle a úplně zodpovídají dotazy a plní požadavky všech řádně ustanovených etických nebo profesních komisí těch asociací či organizací, jejichž členy jsou nebo ke kterým náležejí.

Přijetí do Registru canisterapeutických pracovníků CTA canisterapeutické pracovníky zavazuje k dodržování všech zásad.

 

 1. ODPOVĚDNOST

Obecně: Při poskytování služeb dodržují canisterapeutičtí pracovníci nejvyšší standardy své profese. Přijímají zodpovědnost za důsledky svého jednání a vynaloží veškeré úsilí, aby zabezpečili vhodné využití svých služeb.

1.a: Canisterapeutičtí pracovníci si uvědomují, že nesou velkou zodpovědnost, neboť jejich jednání může ovlivnit stav druhých lidí (psychický i fyzický).

1.b: Canisterapeutičtí pracovníci svým klientům předem objasní všechny záležitosti, které by mohly souviset s jejich společnou prací. Vyhýbají se vztahům, které by mohly omezit jejich objektivitu nebo vytvořit konflikt zájmů.

1.c: Jako členové NNO, organizací, zaměstnanci zařízení či OSVČ, canisterapeutičtí pracovníci jako jednotlivci zůstávají odpovědni nejvyšším standardům své činnosti -canisterapie.

1.d: Jako přednášející nebo vedoucí praxe si jsou canisterapeutičtí pracovníci vědomi své primární povinnosti pomáhat ostatním získávat znalosti a dovednosti. Udržují potřebný standard vzdělání, informace předkládají objektivně, plně a přesně.

 

 1. KOMPETENCE 

Obecně: Udržování vysoké úrovně kompetence je odpovědností sdílenou všemi canisterapeutickými pracovníky v zájmu veřejnosti a činnosti jako celku. Canisterapeutičtí pracovníci jsou si vědomi hranic své kompetence a mezí canisterapeutických technik. Poskytují pouze takové služby a používají pouze takové techniky, ke kterým je opravňuje vzdělání a zkušenost. V těch oblastech, kde uznávané standardy ještě neexistují, canisterapeutičtí pracovníci přijímají všechna opatření, nezbytná k ochraně zájmů svých klientů a koterapeutů.

2.a: Canisterapeutičtí pracovníci uvádějí svoji kvalifikaci, vzdělání, praxi a zkušenosti přesně. Canisterapeutičtí pracovníci udržují kvalitu vlastní práce na takové úrovni, aby odpovídala alespoň minimálním profesním požadavkům CTA, příslušných NNO a evropské ESAAT.

 

2.b: Jako přednášející a vedoucí praxe vykonávají canisterapeutičtí pracovníci svou činnost na podkladě pečlivé přípravy a soustředění tak, aby jejich práce měla nejvyšší kvalitu a aby jejich sdělení byla srozumitelná příjemcům.

2.c: Canisterapeutičtí pracovníci si jsou vědomi potřeby neustálého vzdělávání a osobního rozvoje a jsou otevřeni novým pracovním postupům a zvyšování kvalifikace v souladu s rozvojem oboru.

2.d: Canisterapeutičtí pracovníci respektují specifika jednotlivých cílových skupin a eliminují jakoukoli diskriminaci.

2.e: Canisterapeutičtí pracovníci si uvědomují, že osobní problémy a konflikty mohou ovlivňovat jejich pracovní výkon. Proto se zdrží jakékoli aktivity, ve které by jejich osobní problémy mohly zavinit nedostatečný výkon nebo poškození klienta, kolegy, studenta nebo jiného účastníka činnosti.

 1. MORÁLNÍ A PRÁVNÍ NORMY

Obecně: Morální a etické zásady chování canisterapeutických pracovníků jsou stejnou měrou jako pro ostatní občany jejich osobní záležitostí, s výjimkou případů, kdy by toto mohlo narušit plnění pracovních povinností nebo snížit důvěru veřejnosti v canisterapii, canisterapeutické pracovníky, ale i obecně v pomocné terapie a v kynologii. Co se vlastního chování týče, jsou canisterapeuti citliví k převažujícím společenským normám a k možnému dopadu, který může dodržování nebo narušování těchto norem mít na jejich výkon jako canisterapeutických pracovníků. Canisterapeutičtí pracovníci si jsou rovněž vědomi možného dopadu svých veřejných vystoupení na možnosti kolegů vykonávat své pracovní povinnosti.

3.a: Ve své činnosti jednají canisterapeutičtí pracovníci v souladu se zásadami ESAAT, CTA, NNO v oblasti canisterapie, a s normami a pravidly zařízení, vztahujícími se k jejich praxi. Canisterapeutičtí pracovníci rovněž dodržují příslušné vládní zákony a vyhlášky.

3.b: Pokud jsou evropské, národní, krajské, organizační nebo instituční zákony, vyhlášky nebo postupy v rozporu s ESAAT, NNO v oblasti canisterapie a/nebo s normami a pravidly zařízení vztahujícími se k jejich praxi, canisterapeutičtí pracovníci předloží tuto skutečnost výboru CTA a snaží se rozpor vyřešit.

3.c: Canisterapeutičtí pracovníci jako dobrovolníci, zaměstnanci či OSVČ neprovozují ani nepřehlížejí žádné postupy, které jsou nehumánní a v rozporu se zákonem na ochranu zvířat, nebo které by mohly vyústit v nelegální nebo neobhajitelné činy.

3.d: Ve své činnosti se canisterapeutičtí pracovníci vyhýbají jakékoli činnosti, která porušuje nebo omezuje lidská, zákonná nebo občanská práva klientů či jiných osob, kterých by se mohla dotýkat, práva zvířat a hygienické normy.

3.e: Setkají-li se canisterapeutičtí pracovníci s odlišným názorem, uznávají a respektují rozdílné postoje a individuální pocity, které mohou klienti, studenti, účastníci praxe mít k těmto záležitostem.

 

 1. DŮVĚRNOST

Obecně: Primární povinností canisterapeutických pracovníků je respektovat důvěrnost informací získaných od osob v průběhu své canisterapeutické činnosti. Ostatním tyto informace sdělují pouze se souhlasem dané osoby (nebo jejího zákonného zástupce), s výjimkou těch neobvyklých případů, kdy by nesdělení pravděpodobně uvedlo danou osobu nebo osoby jiné do nebezpečí. Canisterapeuti informují své klienty o právních hranicích důvěrnosti. Za normálních okolností by měl být souhlas s odhalením informace získán v písemné formě od osoby, které se týká.

4.a: Informace jsou diskutovány pouze z profesních důvodů a pouze s osobami, kterých se daný případ týká. V písemné i ústní formě jsou uváděna pouze data přímo se vztahující k účelu hodnocení či přednášky a je vynaloženo veškeré úsilí, aby se zabránilo nepřiměřenému zásahu do soukromí.

4.b: Canisterapeutičtí pracovníci, kteří osobní informace získané při výkonu povolání uvádějí ve svých pracích, přednáškách, nebo je jinak prezentují veřejnosti, musí k tomu buď mít předchozí písemný souhlas nebo vhodným způsobem zamlčet všechny údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby.

4.c: Canisterapeutičtí pracovníci učiní všechna potřebná opatření pro zachování důvěrnosti při uchovávání a likvidaci záznamů, a případně pro jejich úplnou nedosažitelnost.

4.d: Při činnosti s nezletilými nebo nesvéprávnými osobami (osobami neschopnými dát dobrovolný informovaný souhlas), kladou canisterapeutičtí pracovníci zvláštní důraz na ochranu zájmů těchto osob a spolupracují a informují ostatní osoby, kterých se situace týká.

 1. ZÁJMY KLIENTA

Obecně: Canisterapeuti respektují integritu a chrání zájmy lidí a skupin, se kterými pracují. Dojde-li ke střetu zájmů klienta a instituce, která canisterapeutické pracovníky zaměstnává, canisterapeutičtí pracovníci informují obě strany o svých povinnostech a odpovědnosti a sdělí oběma stranám svoje rozhodnutí. Canisterapeutičtí pracovníci plně informují klienty, kolegy a ostatní personál a specialisty o smyslu a povaze své činnosti a užité techniky a metody. Nucení lidí k účasti nebo trvání na využití služeb je neetické.

5.a: Canisterapeutičtí pracovníci si jsou neustále vědomi svých vlastních potřeb a své potenciálně více či méně vlivné pozice vůči osobám, jakými jsou klienti či účastníci praxe. Předcházejí zneužití důvěry a závislosti těchto osob. Sexuální vztahy s kýmkoliv z klientů, studentů, účastníků činnosti canisterapie jsou neetické.

5.b: Canisterapeutičtí pracovníci ukončí činnost služby canisterapie hned, jakmile začne být zřejmé, že pro klienta není přínosný, nebo ihned, jak o to klient požádá.

 1. PROFESNÍ VZTAHY

Obecně: Canisterapeutičtí pracovníci jednají s ohledem na potřeby, odlišné kompetence a povinnosti svých kolegů zooterapeutů, terapeutů, psychoterapeutů, psychologů, lékařů a personálu, v případě krizové intervence i členům IZS ČR a pracovníků jiných profesí. Respektují práva a povinnosti těchto svých kolegů vůči institucím či organizacím, s nimiž jsou svázáni.

6.a: Canisterapeutičtí pracovníci znají oblasti kompetence příbuzných profesí. Plně využívají všechny odborné, technické a administrativní zdroje, které nejlépe poslouží zájmu klienta. Minimalizují absenci pracovních vztahů s pracovníky jiných profesí.

6.b: Jestliže je canisterapeutickému pracovníkovi známo porušení etických norem jiným canisterapeutickým pracovníkem, pak, je-li to vhodné, snaží se tento problém neformálně vyřešit tím, že na to dotyčného canisterapeutického pracovníka upozorní. Jestliže je tento prohřešek pouze malý a/nebo se zdá být výsledkem nedostatku citlivosti, znalosti nebo zkušenosti, je takovéto neformální řešení obvykle dostačující. Tyto neformální snahy musí být podniknuty citlivě s ohledem na důvěrnost a práva klientů. Pokud se nezdá, že by přestupek mohl být napraven pouze neformální cestou a nebo je vážnější povahy, canisterapeutičtí pracovníci na to upozorní příslušnou instituci, sdružení nebo výbor zabývající se profesní etikou a chováním.

6.c: Publikační zásluha je přiznána těm, kteří do publikace přispěli, úměrně rozsahu jejich odborného příspěvku. Významné příspěvky odborného charakteru ke společnému projektu od více osob se posuzují jako spoluautorství s osobou, která poskytla příspěvek uvedený jako první. Drobné příspěvky odborné povahy a rozsáhlejší administrativní nebo podobná asistence mohou být uvedeny jako poznámky pod čarou nebo v úvodu díla. Odkazy ve formě citací v textu se týkají publikovaného i nepublikovaného materiálu, který přímo ovlivnil výzkum či studii. Canisterapeutičtí pracovníci, kteří sestavují a upravují cizí materiál k publikaci, zveřejňují tento materiál pod jmény původních autorů, tam kde je to vhodné uvedou své jméno jakožto editora. Všichni přispěvatelé jsou jmenovitě uvedeni.

 

 1. VEŘEJNÁ PROHLÁŠENÍ

Obecně: Veřejná prohlášení, oznámení o poskytovaných službách, reklama a aktivity podporující canisterapeutické pracovníky slouží k tomu, aby si veřejnost mohla vytvořit informované názory a měla možnost volby. Canisterapeutičtí pracovníci přesně a objektivně uvádějí svoji profesionální kvalifikaci, členství a funkce, a také instituce nebo organizace, se kterými mohou být oni nebo daná prohlášení spojována. Ve veřejných prohlášeních, poskytujících canisterapeutické informace, odborné názory nebo informace o dostupnosti jednotlivých technik, publikací a služeb, canisterapeutičtí pracovníci zakládají svá tvrzení na obecně přijatelných zjištěních a technikách, plně přitom uznávají jejich meze a připouštějí pochybnosti o nich.

7.a: Canisterapeutičtí pracovníci podílející se na rozvoji nebo propagaci canisterapeutických technik, produktů, knih a dalších věcí nabízených pro komerční účely vyvíjejí přiměřené úsilí pro zabezpečení toho, že oznámení a inzerce budou uváděny profesionálním, vědecky přijatelným a přesně informujícím způsobem.

7.b: Canisterapeutičtí pracovníci prezentují svou znalost a umění canisterapie a nabízejí svoje služby, produkty a publikace poctivě a přesně, vyhýbají se senzačnosti, přehánění, povrchnosti. Canisterapeutičtí pracovníci se řídí svojí základní povinností pomáhat veřejnosti vytvářet si informované soudy, názory a rozhodnutí.

7.c: Produkty, metodiky, techniky které jsou popisovány nebo prezentovány na veřejných přednáškách či předváděních, v novinových a časopisových článcích, rozhlasových nebo televizních programech, internetových prezentacích, v poštovních zásilkách nebo podobných médiích, splňují stejné uznávané standardy, jaké existují pro samotnou činnost výkonu canisterapie

 

 1. VÝZKUM

Obecně: Rozhodnutí provést výzkum spočívá na uváženém rozhodnutí jednotlivých institucí a odborníků o tom, jak nejvíce prospět lidské vědě a lidskému blahobytu. Canisterapeutický pracovník je ve své činnosti součástí komplexu rehabilitačně-terapeutické péče, je tedy možné že jeho činnost bude zahrnuta do výzkumu. Po rozhodnutí o provedení výzkumu canisterapeutický pracovník podá výzkumnému týmu ucelené informace o možnostech vstupu metody do výzkumu a zapojí se dle pokynů výzkumného týmu, canisterapeutický pracovník vede bádání s ohledem na důstojnost a prospěch účastníků, maje na vědomí předpisy a profesní standardy týkající se vedení výzkumu s lidskými účastníky a se zvířaty.

8.a: Canisterapeutický pracovník má právo se výzkumu neúčastnit a má povinnost se neúčastnit pakliže povaha a způsob a myšlenka výzkumu jsou v rozporu s etikou či myšlenkou pomocné rehabilitační metody – canisterapie.

8.b: Canisterapeutický pracovník může vést vlastní výzkum, na základě všech platných předpisů a protokolů pro výzkum v oblastni sociálně-zdravotní či školské. Při provádění výzkumu v institucích, zařízení a organizacích si canisterapeutičtí pracovníci zajistí příslušné oprávnění provádět tuto studii.

 

 1. WELFARE KOTERAPEUTA

 

Obecně: Pes jako koterapeut (spoluterapeut), je během výkonu zatěžován fyzicky a hlavně psychicky, je proto nutno zajistit pravidla, která budou udržitelná v praxi výkonu canisterapie a zároveň budou účinně chránit zvíře před fyzickým i psychickým týráním tedy i týráním samotným chybným výběrem psa k činnosti výkonu canisterapie. Canisterapeutický pracovník je povinnen i při výkonu činnosti canisterapie ctít a dodržovat Zákon na ochranu zvířat proti týrání.

 

9.a: K činnosti koterapeuta má pes právo být vybrán po znalém až odborném úsudku, že jeho vlohy – povaha, fyzická i psychická přirozenost je k těmto úkonům vhodná. K posouzení psa k výkonu canisterapie se vyjadřuje osoba budoucího canisterapeutického pracovníka (jakožto kynolog, vlastník psa a po absolvaci odborného kurzu a náhledu canisterapie – teoretik v oboru canisterapie) a zkušený canisterapeutický pracovník s praxí minimálně 6 hodin měsíčně po dobu 2 let. Posouzení při různých testech povahy psa v kynologických i jiných organizacích je přípustné, nikoli však rozhodující, o zařazení psa do činnosti koterapeuta. K posouzení psa k výkonu canisterapie se vyjadřuje osoba která musí být v praxi znalá speciální problematiky zvířat jako koterapeutů, a osoba která velmi úzce zná osobnost konkrétního zvířete – majitel. Canisterapie není obor čistě kynologický, ale převážně z hlediska psa jde o problematiku typologickou a etologickou (povahové vlohy, vrozené i získané techniky chování zvířete vhodné k výkonu canisterapeutických metodik a technik) a z hlediska samotné činnosti jde odvětví zdravotně-sociální se specifickými požadavky na dovednosti psa. Canisterapie, jako forma zooterapie, je zcela samostatným odvětvím v oboru Podpůrných rehabilitačních metod.

 

9.b: K činnosti koterapeuta má pes právo být vybrán po psychickém i fyzickém vyzrání k této činnosti. Mláďata a dospívající jedinci se činnosti účastní jen za účelem přípravy a socializace (seznámení se s prostředím kde je vedená canisterapie a s činností koterapeuta), ale v činnosti samotné nesmí být stavěni do pozice koterapeuta. Účastní se tedy jen pasivně –náhledově. Aktivita vůči klientům typická pro již připravené koterapeuty se tedy vyskytuje u mláďat a dospívajících jedinců jen jako vlastní pokus o iniciativu. Doba vyzrání psychického a fyzického je individuální podle plemen a osobnosti zvířete. U malých plemen jde minimálně o věk 12ti měsíců, u velkých potom o věk minimálně 18 měsíců, vždy s postupným zapojováním zvířete do činnosti od jednoduchých úkonů po složitější. Při zacvičování štěňat a mladých jedinců by měl být přítomen již zkušený pes – koterapeut, který zřetelně přebírá funkci koterapeuta a umožňuje tím mladému jedinci naplňovat bod 9.c – učení formou náhledu.

 

9.c: K činnosti koterapeuta má pes právo být citlivě zacvičen a to pouze pro nezbytně nutné úkony a dovednosti spjaté k činnosti AAT, AAA, AAE nebo AACR a to pro něho nezbytně dlouhou dobu k jeho pochopení činnosti koterapeuta. Při výchově, průpravě, přípravě a vedení zvířete v oboru canisterapie se užívají výhradně metody pozitivního posilování a rozvíjení vlastních vloh (vždy s ohledem na jedinečnou osobnost konkrétního psa) k činnosti canisterapie, je zakázáno pozměňovat zvířeti přirozenou fyzickou či psychickou dispozici za účelem výkonu canisterapie farmaceuticky i operativně (u hlasitých jedinců operovat hlasivky, podávání sedativ u jedinců neurotických apod.)

 

9.d: Při činnosti koterapeuta má pes právo na odborné vedení canisterapeutickým pracovníkem dobře znalým kynologie, etologie, zdravovědy psa a individuality toho kterého psa – koterapeuta a tím mít zajištěn welfare koterapeuta. Pouze canisterapeutický pracovník s kynologickými zkušenostmi je schopen vnímat jemnou komunikaci se svým koterapeutem během výkonu canisterapie, která může být velmi zásadní pro další vývoj situace při terapii v daném okamžiku a její přehlédnutí či chybná interpretace může vést až ke konfliktu ve vzorci „klient – canisterapeutický tým“. Canisterapeutický pracovník má povinnost časově upravit dobu výkonu canisterapie dle individuálních předpokladů psa a i jeho momentálních potřeb.

 

9.e: Při činnosti koterapeuta má pes právo projevit strach, bolest a nevoli ke konkrétním úkonům. Díky vlohově správnému výběru psa dle bodu 9.a, se pes projeví neagresivně, neútočně a tedy mnohdy velmi skrytě. Canisterapeutický pracovník má povinnost vůči zvířeti přehodnotit zda je konkrétní úkon opravdu i v zájmu psa a na tento signál od psa reagovat k naplnění welfare koterapeuta. I pes velmi vhodný k výkonu canisterapie má přirozené hranice tolerance vzrušivosti a bolesti, canisterapeutický pracovník zajistí jejich nenarušování a ve zcela výjimečném případě narušení, ihned jedná ve prospěch welfare zvířete, zároveň adekvátně k situaci a s ohledem na klienta a prostředí.

 

9.f: Pes koterapeut má právo být na dobu dočasnou nebo stálou odvolán canisterapeutickým pracovníkem z činnosti koterapeuta pro změny ve fyzické a/nebo psychické kondici, nebo je mu upravena náplň činnosti při výkonu canisterapie.

Jedná se zejména o vysoký věk, březost a mateřství, úraz, nemoc, veterinární zákrok, změny chování a reakcí po událostech na zvíře působících a jiné změny, které canisterapeutický pracovník zcela individuálně vyhodnotí jako kontraproduktivní nebo omezující pro činnost canisterapie a welfare zvířete při této činnosti a činnostech s ní spjatých. Příkladně: pro koterapeuta vyššího věku – upraví výkon canisterapie na pasivní formu, do forem aktivních canisterapeutický pracovník zapojí mladší zvíře apod.

 

9.g: Pes jako koterapeut má právo ( a canisterapeutický pracovník má povinnost ) zajistit mu velmi kvalitní osobní péči i péči veterinární v oblasti prevence i léčby
(bezpodmínečně prevence výskytu vnitřních parazitů minimálně 4x do roka).

Pes má právo na intenzivní kontakt s majitelem (canisterapeutickým pracovníkem) i mimo dny kdy je aktivně zapojen do činnosti výkonu canisterapie. Není přípustné, aby výkon canisterapie byl pro zvíře jedinou možností k osobnímu kontaktu s canisterapeutickým pracovníkem a lidmi obecně. Canisterapeutickým pracovník je povinnen denně zajistit kontrolu kondice psa s ohledem na případné příznaky nemoci či úrazu a s jejich včasným postoupením veterinárnímu lékaři. Preventivní kontroly a očkování jsou prováděny s ohledem na plnění zákona a vyhlášek platných pro stát, kraj, obec a místo držení a působení se psem. S ohledem na vývoj metody canisterapie a možné inovace v zákoně o zdraví obyvatelstva MZ ČR, si CTA vyhrazuje právo na doplnění tohoto bodu o eventuální povinnosti ke konkrétním preventivním veterinárním úkonům (očkování a podobně).

 

9.h: Po činnosti koterapeuta má pes právo na psychický i fyzický odpočinek a osvěžení podle své vlastní individuality (spánek, hra, vycházka). V případě návaznosti výkonu činnosti na více místech či u více cílových skupin (např. vícehodinová činnost v jeden den) je nutno poskytnout psovi čas odpočinku i mezi těmito výkony, canisterapeutický pracovník je také povinen zajistit adekvátní frekvenci příjmu i výdeje tekutin a stravy zvířete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *