Zápis z valné hromady společnosti Podané ruce konané 2. 4. 2005 + fotografie

Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí

Čas konání: 13:00 hodin

Účast: 24 členů sdružení + 1 host – viz přiložená prezenční listina

 

Valná hromada byla zahájena ve 13:00. Ke dni konání valné hromady má sdružení 105 členů. Dle stanov je VH usnášeníschopná, je-li přítomna 1/3 členů. Tato podmínka splněna nebyla. 30 minut po zahájení valné hromady bylo přítomno více než 10 členů sdružení (24 – viz prezenční listina) a valná hromada byla v souladu s článkem 6 stanov sdružení ve 13:30 prohlášena za usnášeníschopnou.

Valná hromada tedy za účasti 24 členů JE USNÁŠENÍSCHOPNÁ.

 

Schůzi valné hromady zahájila předsedkyně sdružení pí Helena Fejkusová. Nejdříve všechny přivítala a poděkovala členům sdružení za jejich obětavou práci v oblasti canisterapie a osobní asistence. V roce 2005 slaví sdružení 5-leté výročí od vzniku. V současné době působí v rámci celého Moravskoslezského kraje a v oblasti Podkrkonoší.

 

Na valné hromadě byly projednány tyto body:

 

 1. Zpráva o činnosti v roce 2004 – Podané ruce (Helena Fejkusová)

V referátu ke Zprávě o činnosti pí Helena Fejkusová uvedla: V roce 2004 sdružení pracovalo naplno a vyvíjelo aktivně svou činnost na území Moravskoslezského kraje. Přehled jednotlivých akcí:

 1. a) Canisterapeutický víkend – v září 2004 proběhl pro členy canisterapeutický víkend v Klokočůvku u Oder. Součástí této akce byly přednášky na téma canisterapie, zvláště jak provozovat canisterapii u lidí s různými diagnózami, dále praktické ukázky a návody, jak psa vést a použít. Víkend byl velice zdařilý a všem se líbil.
 2. b) Canisterapeutické zkoušky – v roce 2004 se uskutečnily několikatery zkoušky psů. Celkem se zúčastnilo zkoušek 34 psů, z nichž 30 absolvovalo úspěšně. Zkoušky jsou plně v režii zkušební komise.
 3. c) Canisterapie – probíhala canisterapie v různých zařízeních (domovy důchodců, ÚSP, stacionáře, dětské domovy apod.). Jednotlivá zařízení jsou zmíněna ve výroční zprávě sdružení. V roce 2004 byla poptávka po canisterapii vyšší, než jsme byli schopni zajistit.
 4. d) Spolupráce se sdružením Psí útulek ve F-M – v roce 2004 byla pouze na teoretické rovině. Psímu útulku se nepodařilo zajistit konkrétní prostory pro útulek, tzn. že ani specializovaný výcvik canisterapeutických psů neměl prostory, kde psy cvičit.
 5. e) Spolupráce s Kynologickou organizací ve Frýdlantu nad Ostravicí – dostali jsme možnost využívat pravidelně prostory této organizace pro výcvik canisterapeutických psů.
 6. f) Spolupráce s kynologickým klubem Dřevohostice.
 7. g) Spolupráce s kynologickým klubem v Přerově, v Šenově a dalších.
 8. h) Účast na seminářích o zooterapii (terapie pomocí psů, koček, malých hlodavců a dalších) – většinu těchto seminářů pořádaly organizace, které jsou členy CTA (Canisterapeutická asociace).
 9. i) vycházel časopis Vodítko pro členy – členové ho obdrželi spolu s nástěnným kalendářem na rok 2005.
 10. j) Účast na všech valných hromadách CTA – informace lze najít na www.canisterapie.info.

 

 1. Zpráva o činnosti v roce 2004 – Psí pac z Podkrkonoší (Marta Tauchmanová)

V referátu ke Zprávě o činnosti pí Marta Tauchmanová uvedla: V organizační jednotce Psí pac z Podkrkonoší pracuje 5 aktivních členů, k dispozici mají 5 velkých psů. Poptávka po jejich službě je velká a není možné ji uspokojit. V současné době hledají pro canisterapii člena s malým psem.

Během roku navštěvovali několik ústavů a zařízení pro zdravotně, mentálně či jinak postižené občany. Dále pořádali několik akcí pro děti – osvěta canisterapie a výchova k tomu, jak se chovat ke psu.

Na svoji činnost obdrželi dotaci od Královéhradeckého kraje.

 

 1. Zpráva o činnosti v roce 2004 – Podané ruce – Projekt OsA Frýdek-Místek (Helena Fejkusová)

V referátu ke Zprávě o činnosti pí Helena Fejkusová uvedla: Tato organizační jednotka po celý rok zajišťovala osobní asistenci pro klienty z celého Moravskoslezského kraje. Ojediněle se starala i o klienty z jiných krajů. Na svou činnost přijímá především dotace a dary. Klienti si na službu také přispívají.

V průběhu roku jsme obdrželi od společnosti Kompakt s.r.o. automobil pro zkvalitnění poskytování služby.

 

 1. Výroční zprávy za rok 2004 – výroční zpráva obsahuje přehled o činnosti sdružení a přehled o hospodaření sdružení. Členové hlasovali o schválení jednotlivých výročních zpráv.

 

 1. a) Podané ruce – zprávu o činnosti přednesla pí Helena Fejkusová.            Jednomyslně schváleno

– zprávu o hospodaření přednesla pí Monika Křístková; rozdíl mezi příjmy a výdaji je zisk, tento zisk bude použit na financování činnosti společnosti v oblasti canisterapie v dalších letech. V roce 2004 přešlo sdružení z jednoduchého účetnictví na účetnictví.

Jednomyslně schváleno

 

 1. b) Psí pac z Podkrkonoší – zprávu o činnosti přednesla pí Marta Tauchmanová. Jednomyslně schváleno
 • – zprávu o hospodaření přednesla pí Monika Křístková; rozdíl mezi příjmy a výdaji je ztráta, tato ztráta bude pokryta ze zisku z předchozího roku. Jednomyslně schváleno

 

 1. c) Projekt OsA Frýdek-Místek – zprávu o činnosti přednesla pí Helena Fejkusová.

Jednomyslně schváleno

– zprávu o hospodaření přednesl ing. Štěpán Křístek; hospodářský výsledek za rok 2004 je zisk, tento zisk bude převeden na účet 932 – Nerozdělený zisk minulých let a bude použit na financování organizační jednotky v období, kdy nebude mít jednotka dost financí (např. na mzdy osobních asistentů) nebo bude ve ztrátě. Organizační jednotka má povinnost auditu. Jednomyslně schváleno

 

 1. Volby do orgánů sdružení

Všichni členové představenstva a revizní komise odstupují. Byli voleni noví členové těchto orgánů.

 

 1. a) Představenstvo – byli navrženi tito členové:

Helena Fejkusová                        Hlasování: 23 pro, 1 se zdržel

Helena Fejkusová se stává členem představenstva.

Ing. Štěpán Křístek                        Hlasování: 23 pro, 1 se zdržel

Ing. Štěpán Křístek se stává členem představenstva.

Monika Křístková                        Hlasování: 24 pro

Monika Křístková se stává členem představenstva.

Kateřina Dobešová                        Hlasování: 23 pro, 1 se zdržel

Kateřina Dobešová se stává členem představenstva.

Hedvika Horáková                        Hlasování: 23 pro, 1 se zdržel

Hedvika Horáková se stává členem představestva.

Mgr. Olga Mičulková                        Hlasování: 23 pro, 1 se zdržel

Mgr. Olga Mičulková se stává členem představenstva.

Všichni navržení členové se stávají členy představenstva.

 

 1. b) Revizní komise – byli navrženi tito členové:

Pavlína Mikullová, DiS.                  Hlasování: 23 pro, 1 se zdržel

Pavlína Mikullová, DiS. se stává členem revizní komise.

Kateřina Fejkusová                  Hlasování: 23 pro, 1 se zdržel

Kateřina Fejkusová se stává členem revizní komise.

Dagmar Lvová                  Hlasování: 23 pro, 1 se zdržel

Dagmar Lvová se stává členem revizní komise.

Všichni navržení členové se stávají členy revizní komise.

 

 1. Práce zkušební komise

V roce 2004 pracovala zkušební komise v tomto složení: Kateřina Dobešová, Dagmar Lvová, Hedvika Horáková a Zuzana Rajnochová. Zuzana Rajnochová odstupuje z členství v této komisi z rodinných důvodů.

Zkušební komise (ZK) pořádá pro zájemce canisterapeutické zkoušky nejméně čtyřikrát do roka. V případě většího zájmu je možné uspořádat mimořádné zkoušky. Canisterapeutických zkoušek se musí vždy účastnit alespoň dva členové ZK. Termíny zkoušek pro rok 2005 budou zveřejněny na internetových stránkách sdružení a v časopise Vodítko.

CTA se rozhodla v budoucnu sjednotit zkoušky pro canisterapeutické psy. Členové naší ZK by se měli účastnit průběžného školení.

V současné době obdrží majitel úspěšného psa u zkoušek „Osvědčení o absolvování povahových testů canisterapeutického psa“. Platnost osvědčení je dva roky. ZK projedná návrh na prodloužení tohoto období. Výsledek jednání bude uveden na internetových stránkách společnosti a v časopise Vodítko.

Jsou navrženi noví dva členové zkušební komise:

Ing. Olivie Bischofová                     Hlasování: 22 pro, 2 se zdrželi

David Fordey                     Hlasování: 24 pro

Oba navržení členové se stávají novými členy zkušební komise. Zkušební komise teď má 5 členů.

 

 1. Plán činností v roce 2005
 2. a) Canisterapie – pokračování již zaběhnuté činnosti v zařízeních, kde již probíhá. Rozšíření této činnosti do dalších zařízení – zaměřit se hlavně na Ostravu, kde je poptávka velká, ale nabídka prakticky nulová.
 3. b) Canisterapeutické zkoušky – budou stanoveny a zveřejněny čtyři pevné termíny zkoušek.
 4. c) Canisterapeutický víkend – proběhne pravděpodobně opět v září 2005 tentokrát v kempu ve Větřkovicích na Opavsku. Všichni členové budou o akci předem informováni.
 5. d) Skripta o canisterapii – Helena Fejkusová a Mgr. Olga Mičulková budou pracovat na vytvoření skript pro canisterapii. Ta by měla být užitečnou pomůckou pro canisterapeuty.
 6. e) Vodítko – časopis Vodítko by měl vyjít minimálně třikrát.
 7. f) Výcvik canisterapeutických týmů – v kynologickém areálu ve Frýdlantu nad Ostravicí bude pravidelně probíhat výcvik týmů (1 pes a 1 člověk). Je nutné se naučit canisterapie provádět správným způsobem. Je to v rámci spolupráce s kynologickým klubem. Zájemci o výcvik se hlásí u Heleny Fejkusové, ta podá i podrobnější informace o podmínkách.
 8. g) Pravidelná setkání členů – pravidelně jednou měsíčně budou probíhat setkání canisterapeutů, kde si budou předávat zkušenosti a navazovat kontakty mezi sebou navzájem.
 9. h) Účast na seminářích vztahujících se ke canisterapii a osobní asistenci.
 10. i) Aktivní činnost v CTA.
 11. j) Osobní asistence poběží stejně jako v roce 2004.

 

 1. Různé
 2. a) Členové jsou povinni platit členské příspěvky. Členům, kteří je neplatí a ani nejsou v činnosti aktivní, bude představenstvem zrušeno členství podle článku 4 stanov sdružení.
 3. b) Je mnoho lidí, kteří dělají canisterapeutické zkoušky, ale málo lidí canisterapii provádí. Při zkouškách bude zdůrazněno, že nejde jen o sbírání různých zkoušek, ale o skutečnou a prospěšnou práci.
 4. c) Při vypisování nové členské přihlášky zájemcem o činnost bude vždy zdůrazněno, že potřebujeme aktivní členy a nikoliv „papírové“. Nový zájemce musí projevit skutečný zájem o činnost a rozhodnout se, ve které oblasti bude společnosti pomáhat.
 5. d) Místní poplatky za psy – ve Frýdku-Místku jsou aktivní členové osvobozeni od placení místních poplatků za psy. Bude zaslána žádost i ostatním městským či obecním úřadům, aby jejich obyvatelé, kteří aktivně provozují canisterapii, měli poplatek odpuštěn.
 6. e) Prezentace sdružení – David Fordey bude propagovat a prezentovat naše sdružení na různých kynologických akcích.
 7. f) Pozvánky na různé kynologické akce. Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři společnosti.

 

 1. Diskuze

 

 1. Závěr

Valná hromada byla ukončena v 16:50.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *