Zápis z V. valné hromady Canisterapeutické asociace

 1. V. valná hromada CTA

 

Datum a místo konání:            29.12.2005, Stacionář Kamenka- Filia, Kamenná čtvrť 35,

Brno

 

Prezence:                                Přítomni byli zástupci organizací: Filia, Podané ruce, Pomocné tlapky, ELVA Help, Samaritán, Hafík, Piafa, Fitmin, SAOP a CSJM.                 

Omluvili se: SVOPAP, Počítáte s námi, Psi pro život a SeniorcanisterapieJmenný seznam přítomných viz prezenční listina.

 

 

Program VH:                         1. Zahajovací formality

 1.             Přijímání nového člena (Biliculum Mikulov)
 2.             Zpráva o činnosti – předseda
 3.             Zpráva o VH ESAAT (Lacinová, Kalinová)
 4.             Zpráva pokladníka (Novotná – Ungerová)
 5.             Zpráva předsedy revizní komise (neproběhlo)
 6.             Změna stanov- návrh
 7.             Volby do nového funkčního období
 8.             Návrh výběru povinného minima
 9.             Diskuse
 10.             Usnesení

 

 

 1. Zahájení

 

 1. a) Lacinová, předsedkyně CTA, zahájila V. valnou hromadu CTA a přivítala přítomné členské organizace.
 2. b) Bylo shledáno, že je přítomno 10 hlasujících zástupců členských organizací.
 3. c) Rolí skrutátora pro všechny body programu včetně voleb byla pověřena paní Jiřina Gricová (Samaritán). Pro byli všichni přítomní.
 4. d) Rolí zapisovatele byla pověřena Michaela Freeman (Pomocné tlapky). Pro byli všichni přítomní.
 5. e) Předsedkyně předložila k nahlédnutí dosud obdržená písemná vyjádření podpory dosavadnímu vedení CTA, vzhledem k posunutí data konání této valné hromady. Důvěru vyslovilo 10 z celkových 17 členských organizací.
 6. f) Delegáti odsouhlasili navrhovaný program VH CTA. Všichni přítomní byli pro.
 7. g) Ustanovení volební komise nebylo nutné, protože všichni přítomní byli pro hlasování přímou volbou.

 

 1. Přijímání nového člena (Biliculum Mikulov)

 

Přesedkyně představila nového uchazeče o přijetí a přednesla návrh na přijetí nové členské organizace Bilicum z Mikulova a vyzvala delegáty k vznesení námitek proti přijetí. Žádné námitky vzneseny nebyly.

 

Všichni přítomní byli pro.

 

 

 1. Zpráva o činnosti – předseda

 

Předsedkyně přednesla zprávu o činnosti, která byla shrnutím za celé funkční období.

 

 1. a) Za pozitivní považuje už samotné založení organizace i přes složitost podmínek. CTA je svým způsobem jedinečná v rámci Evropy. Například v Německu, Francii, Švýcarsku nebo Rakousku sice existují organizace provádějící canisterapii, ale chybí zastřešující organizace obdobná CTA.
 2. b) CTA svým založením a činností inspirovala vznik celoevropské asociace ESAAT. Jednání na Evropské úrovni také poukazují na možnost podílení se na určování podmínek akreditace členských organizací ESAAT.
 3. c) Nelze opomenout konání již pravidelných mezinárodních seminářů v Brně organizované sdružením Filia, ale obsahově věnované všem členům CTA. Předsedkyně informovala, že se podařilo sehnat financování i na další ročník semináře, ačkoli patrně dojde k organizačním změnám, co se týká času a místa konání. Tématem letošního ročníku bude určení stěžejní linie pro další vývoj oboru a rozpracování norem praxe.
 4. d) Předsedkyně upozornila na nedostatky ve stanovách a vyzvala k jejich doplnění. Doplnila ji Darina Ungerová (Piafa) s doporučením na rozdělení potřebných pravidel do dvou dokumentů. Zkrácení a zobecnění stanov a současně vznik vnitřní směrnice pro CTA, která by určovala detaily chodu organizace a kterou by bylo možno podle potřeb flexibilně měnit.
 5. e) Předsedkyně zhodnotila plnění stěžejních cílů CTA, zejména tvorbu metodiky a povinného minima a jejich registraci na příslušných úřadech a předložila k nahlédnutí další dopis od MUDr. Březovského, ředitele odboru zdravotní péče na Ministerstvu zdravotnictví. Tento dopis potvrzuje, že canisterapie provozovaná pod hlavičkou CTA je MZ akceptována nikoliv jako léčebná metoda, ale jako forma podpůrné rehabilitace. Předsedkyně rovněž poreferovala o osobním jednání na MZ s MUDr.Vrchotovou (referentkou z téhož odboru), při němž byly vyjasněny zbývající sporné otázky. O tomto jednání obdrží členové zvláštní zápis, jakmile bude jeho znění Dr.Vrchotovou odsouhlaseno. Ministerstvo nemá jinak stanoven specifický proces pro registraci metodik, takže tento dopis lze považovat za stěžejní formu uznání canisterapie coby metody.
 6. f) Naproti tomu se dosud nepodařilo ustanovit povinné minimum pro členské organizace a potažmo každého canisterapeuta. Tento úkol CTA se tedy přesouvá do dalšího funkčního období. Současně na něj navazují i další důležité kroky – nutnost stanovení profesního profilu canisterapeuta, jednání se živnostenským úřadem o zavedení živnosti canisterapeuta, nutnost zajištění supervizní struktury atd.
 7. g) Předsedkyně také dosud neobdržela zprávu o stavu jednání s MPSV (jednací číslo či podobný doklad- pí Ungerová), Ministerstvem školství , Ministerstvem zemědělství (ÚKOZ)- ing.Svobodová, pí Tichá, které již tato jednání zahájily. Nicméně lze předpokládat, že jednání stagnují, neboť písemně není žádná zpráva či doklad. Tyto úkoly se tedy společně s tvorbou pravidel přesouvají do následujícího funkčního období.
 8. h) Další úkoly pro následující období vyplynuly z následné krátké diskuse:
 • Bylo doporučeno sepsání stručných výročních zpráv za přechozí období, přestože CTA momentálně nemá žádné sponzory.
 • V nejbližší době je třeba vypracovat a odsouhlasit Etický kodex.
 • Byla jednomyslně podpořena tradice dvou valných hromad ročně, s urgencí, aby se členové aktivněji podíleli na činnosti v mezidobí.
 • Členové byli znovu vyzváni k přepracování svých zkušebních řádů a jejich novému schválení ÚKOZem, pokud tak již neučinili.

 

Delegáti poděkovali předsedkyni za její dosavadní činnost a vzali informace na vědomí.

 

 1. Zpráva o VH ESAAT (Lacinová, Kalinová)

 

Mgr.Věra Kalinová (Hafík) přednesla zprávu o činnosti evropské zooterapeutické asociace ESAAT, se sídlem ve Vídni, která byla založena 2.10. 2004. CTA byla jednou ze zakládajících organizací, nyní má ESAAT 17 členských organizací ze 6 zemí.

 

8.11. 2005 proběhla první valná hromada. Zpráva z VH ESAAT je k dispozici na www.esaat.org, Dále byla zpráva o naší účasti na VH zveřejněna v časopise Svět psů a jinde. Příští valná hromada bude v Brně u příležitosti Mezinárodního semináře o zooterapiích.

 

Delegáti vzali informace na vědomí.

 

 1. Zpráva pokladníka

 

Darina Ungerová (dříve Novotná) přednesla zprávu pokladníka.

 

 1. a) Stav v pokladně k 29.12. 2005 (před započetím VH) byl 1464,- Kč.
 2. b) V uplynulém období bylo na základě doporučení referentky ministerstva zdravotnictví zakoupeno CD s adresářem zdravotnických a sociálních zařízení (za účelem informačního obeslání potenciálních příjemců služeb), jinak byly pohyby v pokladně minimální.
 3. c) V nadcházejícím funkčním období je nutno zajistit novou účetní.
 4. d) Pokladník i předsedkyně navrhli ustanovení funkce hospodáře organizace s potřebnými ekonomickými znalostmi.

 

Delegáti vzali informace na vědomí.

 

 1. Zpráva předsedy revizní komise

 

Zpráva předsedy revizní komise (p. Muchka, Helppes) neproběhla, z důvodu jeho dlouhodobé nepřítomnosti v České republice.

 

Valná hromada se usnesla, že vzhledem k tomu, že předseda revizní komise dosud nepředložil žádnou revizní zprávu, bude zpráva za období 2004-2005 zpracována nově zvoleným předsedou revizní komise, a to nejpozději do příští valné hromady.

 

Všichni přítomní byli pro toto řešení.

 

 

 1. Změna stanov

 

Předsedkyně vyzvala k přednesení návrhů na změny stanov.

 

Z diskuse vyplynuly následující změny:

 1. a) Byla dohodnuta redukce Stanov a ustanovení Vnitřního řádu, jak navrhla Darina Ungerová.
 2. b) Stanovy: Orgány CTA – přidat funkci hospodáře
 3. c) Vnitřní řád: zavedení systému sankcí za neplacení členských poplatků – písemnou výzvu k zaplacení a v případě nezaplacení do 30 dnů i vyloučení organizace

 

Předsedkyně vyzve členské morganizace k přepracování nové (zjednodušené) verze stanov a vypracování vnitřního řádu ve spolupráci s  členskými organizacemi tak, aby bylo možné všechny členské organizace včas seznámit s jejich zněním a tyto nové dokumenty odsouhlasit na některé příští valné hromadě.

 

Všichni přítomní byli pro.

 

 1. Volby do nového funkčního období

 

Předsedkyně poděkovala dosavadním orgánům CTA za jejich práci, zvláště odstupující místopředsedkyni pí Tiché.

 

 1. a) Návrhy kandidátů – byli navrženi tito kandidáti:
  Rada CTA: Milan Doktor, Michaela Freeman, Darina Ungerová, Jiřina Lacinová, Věra Kalinová,
  Revizní komise: Andrea Tvrdá, Jiřina Gricová, Helena Fejkusová
  Všichni kandidáti souhlasili se svou kandidaturou.
 2. b) Proběhla volba do členství v radě CTA:
  Milan Doktor – pro bylo 9 z 10 přítomných
  Michaela Freeman – pro bylo 9 z 10 přítomných
  Darina Ungerová –  pro bylo 9 z 10 přítomných
  Jiřina Lacinová – pro bylo 9 z 10 přítomných
  Věra Kalinová – pro bylo 9 z 10 přítomných
 3. c) Proběhla volba do členství v revizní komisi:
  Andrea Tvrdá – pro bylo 9 z 10 přítomných
  Jiřina Gricová – pro bylo 9 z 10 přítomných
  Helena Fejkusová – pro bylo 9 z 10 přítomných
 4. d) Proběhly volby do dalších funkcí v rámci rady CTA:
  Jiřina Lacinová – do funkce předsedkyně
  kandidaturu přijala, pro bylo 4 z 5 členů rady
  Milan Doktor – do funkce místopředsedy
  kandidaturu přijal, pro byli 2 z 5 členů rady
  Protinávrh:
  Michaela Freeman – do funkce místopředsedkyně
  kandidaturu přijala, pro byli 3 z 5 členů rady
  Darina Ungerová – do funkce pokladníka a hospodáře
  kandidaturu přijala, pro byli 4 z 5 členů rady
 5. e) Proběhly volby předsedy revizní komise:
  Andrea Tvrdá – předseda revizní komise
  kandidaturu přijala, pro byli 2 ze 3 členů revizní komise

 

 1. Návrh výběru povinného minima

 

Předsedkyně vyzvala k návrhům na povinné minimum. Z následující diskuse vyplynulo, že již několik organizací má do různé míry zpracovány základní minima a etický kodex (Filia, Pomocné tlapky, Elva Help a další) a tyto materiály v praxi buď používá nebo je připravuje pro vlastní účely nebo CTA.

 

Předsedkyně ve spolupráci s vybranými organizacemi zajistí zpracování návrhu etického kodexu (dle časových možností i povinného minima). Tyto dokumenty budou odeslány e-mailem členským organizacím k prvnímu kolu připomínek. Po zapracování připomínek budou návrhy včas rozeslány všem členským organizacím e-mailem, tak, aby bylo možné je na příští valné hromadě prodiskutovat, případné sporné detaily, a odsouhlasit jejich znění.

 

Všichni přítomní byli pro toto řešení.

 

 1. Diskuse

 

Z následné diskuse vyplynuly tyto informace a úkoly:

 

 1. a) Po skončení kalendářního roku předsedkyně zjistí, které členské organizace nezaplatily členský poplatek za předchozí období a těmto organizacím rozešle písemnou výzvu k zaplacení. Pokud některá neplatící členská organizace nebude na tuto výzvu reagovat, bude její členství v CTA ukončeno.
 2. b) Místopředsedkyně zpracuje novou grafickou úpravu potvrzení o členství v CTA, která bude jasně ukazovat dobu členství v CTA a jeho platnost v daném kalendářním roce.
 3. c) Andrea Tvrdá krátce informovala o nové možnosti vzdělávacího kurzu, který připravuje akademie Jana Ámose Komenského. Přislíbila detailní informace, až proběhne celý proces akreditace kurzu.
 4. d) Místopředsedkyně se omluvila za nedostatky v komunikaci způsobené technickými problémy a vyzvala členské organizace k opětovnému poslání materiálů určených ke zveřejnění na webových stránkách CTA.

 

 1. Usnesení

 

Na dotaz předsedkyně odpověděla zapisovatelka, že všechny projednávané body byly odsouhlaseny průběžně a zpracovávat zvláštní usnesení není zapotřebí. Předsedkyně doporučila zapsání konečného složení rady.

 

Příští valná hromada bude opět navazovat na Mezinárodní seminář v Brně, její datum bude upřesněno po ujasnění data konání semináře a oznámeno e-mailem.

 

Pro byli všichni přítomní.

 

Složení rady CTA pro funkční období 2006-2007:

 

Jiřina Lacinová (Filia)– předsedkyně

Michaela Freeman (Pomocné tlapky) – místopředsedkyně

Darina Ungerová (Piafa) – člen rady, pokladník, hospodář

Milan Doktor (CSJM) – člen rady

Věra Kalinová (Hafík) – člen rady

Andrea Tvrdá (ELVA Help) – předsedkyně revizní komise

Jiřina Gricová (Samaritán) – člen revizní komise

Helena Fejkusová (Podané ruce) – člen revizní komise

 

 

Zprávu vypracovala Michaela Freeman, zkontrolovala Dr.Lacinová, ověřila Andrea Tvrdá,

 

dne…………………………….., podpis ověřovatele::………………………………………………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *