Vodítko 1/2004

Vážení přátelé,

po delší odmlce, než jsem plánovala, se Vám zase prostřednictvím periodika sdružení ozývám.

Z celého srdce Vám i Vašim blízkým přeji krásný, zdravý, šťastný rok 2004.A protože hafíci a další zvířata k nám všem patří, předejte laskavě tento můj malý vinš i jim.

Rok uběhl jako voda, píše se v knihách, a mnoho pravdy na tom je. Vždyť od naší poslední valné hromady, která se konala loni v březnu, uplynul skoro rok a už musíme chystat tu letošní. Doufám, že se nás sejde víc než loňského roku , abychom se nejen viděli, pohovořili, co se podařilo a co bohužel méně, a domluvili se na akcích pro rok 2004.

V úvodu chci vysvětlit jiný název organizace / a to s účinností od 5.5.2003/, a také, jak jste si jistě všimli, i nový titul našeho periodika.

Občanské sdružení má zkrácený název Podané ruce. Náš původní byl výborný v tom, že informoval členy i ostatní o činnosti, kterou se zabýváme a to o canisterapií a osobní asistencí. Pro kontakt s úřady, sponzory, klienty to bylo nepraktické a dlouhé. Vyvrcholilo to tím, že jsme žádali Komerční banku o písemné vyjádření, že nám hlídá finance a vede účet. Dali nám formulář, kde se náš původní název nevešel a byl ohrožen přísun peněz dárce na osobní asistenci, který vyjádření o účtu a potvrzení banky potřeboval. To jsme začali rychle uvažovat o změně nebo zkrácení názvu, proto jsme již na vyjádření členů nemohli čekat.

A jak je to s novým názvem periodika? Paní Dagmar Lvová, členka zkušební komise a aktivní členka sdružení, navrhla název VODÍTKO. Představenstvo tento návrh schválilo, protože logické vysvětlení, jak k tomu paní Dagmar došla,   nás opravdu dostalo. Dvojí význam je v tom, že to znamená nejen vodítko pro psa ale hlavně v tomto případě ,,teoretické vodítko,, pro členy občanského sdružení Podané ruce

Na řádcích Vodítka se budeme pomyslně setkávat několikrát ročně, doufám, že tento rok vyjdou čtyři čísla. Budeme si zde vyměňovat zkušenosti, poznatky, informovat se o akcích z oblasti canisterapie a kynologie vůbec. Budeme se informovat i o dění v osobní asistenci, o novinkách v oblasti kompenzačních pomůcek, které potřebují naši klienti. Toto periodikum slouží i našim profesním pracovníkům, osobním asistentkám i asistentům, proto i zaměření do této odborné oblasti.

Vodítko poskytujeme i sponzorům a institucím, které s námi spolupracují, proto na Vás opět, jako v každém čísle, apeluji, pište příspěvky, aktivně se podílejte na našem společném zájmu!.

Dovolte mi krátkou sumarizaci naší činnosti v roce 2003.

Zmínila jsem se o naší valné hromadě, která se konala 15.3.ve Frýdku-Místku. Důvodem malé účasti na této byl asi souběh s Národní výstavou psů v Ostravě, mnozí z našich členů jsou nejen nadšení canisterapeuté ale i chovatelé , a k tomu účast na tak významné akci jako je národka, patří. Dle Stanov sdružení jsme tedy v prvém termínu nebyli usnášení se schopní, proto jsme museli schůzi opakovat 12.4.2003. A té při příležitosti navrhli přítomní členové změny ve Stanovách i ve zkušebním řádu. S nimi jste byli seznámeni v Občasníku loňského roku. Pro upřesnění i pro nové zájemce jsou tyto dokumenty součástí i tohoto čísla Vodítka.

V červnu loňského roku proběhla další významná akce, které se zúčastnilo i několik členek sdružení. Byl to Mezinárodní seminář o zooterapiích. který pořádalo občanské sdružení Filia z Brna pod záštitou EU. Týdenní akce s bohatou nabídkou informací o různých formách zooterapie, praktické ukázky canisterapie, hippoterapie, videoprodukce a návštěva Mezinárodní výstavy psů a Propetu. Lektoři a přednášející z České republiky ale i z mnoha zemí různých kontinentů, dávaly záruku účelně strávených dnů. Není možné v tomto tisku obsáhnout jednotlivé informace, kterých se nám tam dostalo. Pokud budete mít zájem se blíže seznámit s jednotlivými prezentacemi, máme ve sdružení tištěný sborník přednášek a můžeme jej zapůjčit. Jen pro zajímavost, letos opět chystá Filia, pokud se jí podaří shromáždit potřebný nemalý finanční obnos, seminář a to v termínu konání Mezinárodní výstavy psů v Brně. Další info. se můžete dovědět na

e-mail.adr.filia@brn.czn.cz.

Nemohu se nezmínit i o aktivní účasti na Mez.sem.o zooterapiích, členka Podaných rukou Mgr.Petra Poslušná z Olomouce prezentovala práci canisterapie s dětmi a mládeží v ÚSP Klíč z Olomouce a já jsem hovořila o canisterapii u dětí s více vadami a integraci autistů pomocí psů. Překlad do světových jazyků na této akci byl zajištěn skvěle , tak i přes trému, kterou si musí každý prožít, jsme se snažili hovořit nejen za sebe ale i tímto prezentovat práci našich členů.

Podané ruce měly, jako každá zúčastněná organizace, svůj prezentační panel, podávali jsme informace, kde poskytujeme canisterapii, jaké máme klienty, jaké formy canisterapií jim dle jejich postižení nabízíme.

Jednou větou zhodnoceno, výborná akce, jen trochu dlouhá, informací hodně, ale stačí tři dny, potom už je člověk tak unaven, že nestačí sledovat.

V měsíci září/ 20.21.9.2003/ jsme pro členy sdružení i neorganizované zájemce pořádali canisterapeutický víkend  u Oder. Celá dvoudenní akce proběhla v kempu u řeky Odry u poutního místa Maria Skala. Program byl zaměřen na získávání teoretických znalostí a dovedností z oblasti canisterapie a praktického procvičování možných situací, se kterými se při aplikaci této činnosti můžeme setkat. Všichni účastníci měli sebou pejska, ale někteří hned několik, součástí akce byly i hrátky se psy, zkoušeli jsme  disciplíny agillity, opékaly se špekáčky a ty mají hafani tak rádi. Druhý den jsme věnovali canisterapeutickým zkouškám a také vyhlášení nejlepších canisterapeutů organizace, kteří obdrželi i věcné dárky, a to dík našim sponzorům. Všichni účastníci dostali osvědčení o absolvování canisterapeutického víkendu a semináře.

Víkendová akce takovéhoto rozsahu musela být po stránce organizační dobře připravena a za to patří dík hlavně našim členkám z Nového Jičína, které jsou zároveň členky zkušební komise. Děkuji paní Dagmar Lvové, která byla hlavní duší této akce ale i aktivně celoročně oslovuje sponzory a pro oblast canisterapie, která je činností nevýdělečnou, získala několik finančních i věcných dárců.

 

V loňském roce naše organizace nabídla zájemcům o canisterapii čtyři termíny zkoušek. O průběhu a počtu zúčastněných Vás na stránkách Vodítka informuje zástupkyně zkušební komise.

 

Musím se zmínit i o poslední a to velmi významné akci, která canisterapii pozvedla zase o stupínek výš a pomocí které organizace, poskytující tuto formu péče o handicapované, mají v očích odborníků o kredit více.

25.11.2004 se konal odborný seminář v Českých Budějovicích Pravda o zooterapii. Tento již tradičně pořádá Jihočeská universita Ústav sociální práce. V krásném prostředí zámečku Ohrada v Hluboké nad Vltavou jsme rokovali nejen o canisterapii, ale i o dalších terapiích pomocí zvířat. V odpoledních hodinách byla součástí akce i ustavující valná hromada Canisterapeutické asociace, kterou už jsme tak potřebovali. Canisterapeutických subjektů, organizací nabízejících tuto formu péče o postižené, je čím dál tím více. Ne všichni ale dbají na správný průběh terapie, ne všechny školí členy a zájemce. Důsledkem tohoto může selhat pes,nebo se špatně zachovat člověk, který nemá znalosti z oblasti péče o handicapované. Může se stát cokoliv, co nás všechny poškodí.

Canisterapie není legislativně ošetřena. Není v legislativě školství ani zdravotnictví, schází hygienické zajištění a nejsou ani vyškolení lidé, kteří pomocí svých psů i svojí osobou,(protože pes a člověk tvoří tzv.canisterapeutický tým) tuto činnost prakticky provádí. To vše by mělo být řešeno zastřešující organizací Canisterapeutickou asociací, která bude pomáhat a metodicky vést své členské organizace. Nebojte se, nikdo nám nebude nic diktovat, ale již jsme členové této Asociace a budeme přes své ,,vyslance,, hovořit do dění v této zastřešující organizaci. Budeme mít určitě zástupce v jednotlivých komisích, kteří budou tlumočit naše poznatky, předkládat návrhy, pomáhat s legislativou. Už nyní si promýšlejte, zda se chcete aktivně podílet na práci nejen sdružení Podané ruce ale i v rámci Canisterapeutické asociace.

 

Ve svém letos prvém sdělení, které je určeno vám, členům i příznivcům Podaných rukou, jsem se snažila vzpomenout podstatné události, které se přímo či nepřímo dotkly naší organizace roku 2003. Ať je to v oblasti canisterapie i osobní asistence, vždy je důležité to, že je mnoho lidí i pejsků, kteří mají srdce pro své méně tělesně i psychicky zdatné spoluobčany na dlani, doufám, že můžu napsat i na pacce.

Dík Vám všem, ať již je práce s handicapovanými lidmi Vaším denním chlebem nebo pomáháte dobrým slovem i činem ve svém volném čase. Dík a pohlazení předejte i hafíkům, těm ,,studeným čumákům,, , kteří mají lidičky tak rádi.

 

A v roce 2004…. nás ty lidičky zase potřebují…           Helena Fejkusová

 

Povahové testy canisterapeutických psů v roce 2003

 

Rok 2003 byl pro zkušební komisi velmi náročný, neboť se povahových testů zúčastnil rekordní počet psů. Jelikož bych nechtěla nikoho unavovat statistikou, kolik psů testy absolvovalo, kolik bylo neúspěšných, kolik bylo retrívrů či kokršpanělů apod., můžete se tyto a další informace dovědět na valné hromadě dne 27.3.2004.

Ráda bych se zaměřila na povahové testy psů z jiné stránky. Díky své roli rozhodčí se setkávám se psy různých plemen a povah. Nechci v žádném případě řadit psy podle plemen do skupin vhodných pro canisterapii jen proto, že se jedná např. o retrívry, přestože jsou v naší společnosti zatím nejvíce zastoupeni. Musím podotknout, že snad právě proto se setkávám u tohoto a jiných plemen obecně známých jako přátelských a také u malých společenských plemen s určitým problémem při zkouškách. Jedná se o test ovladatelnosti. Ten je pro některé „kámen úrazu“ a důsledkem je odklad výkonu povahových testů nebo vystavení osvědčení o jejich absolvování na dobu kratší dvou let. Mám dojem, že někteří majitelé si myslí, že výcvik poslušnosti u svého miláčka, který miluje lidi a „vůbec přece nehlídá!“, je zbytečný. Jeho láska k lidem přece nemůže ublížit. Ale to je omyl. Psi všech plemen potřebují výcvik poslušnosti a je potřeba, aby si to majitelé psů uvědomili a to zvlášť ti, kteří se se svým čtyřnohým přítelem chtějí věnovat canisterapii. Z tohoto důvodu se při testech stává, že milý a přátelský zlatý retrívr nakonec díky velmi volnému vedení svého pána (a tudíž malé ovladatelnosti) dopadne hůře, než německý ovčák, kterého mají lidé většinou zafixovaného ne jako canisterapeutického ale služebního psa, jemuž majitel dopřál klasický výcvik. Což ale nevylučuje jeho přátelskou povahu, která spolu s dobrou poslušností předčí zmíněného zlatého retrívra. Totéž se týká majitelů malých psíků, kteří mají dojem, že malý pes nemůže ublížit jako velký a proto věnují poslušnosti pramalou pozornost. Pokud ale není schopen ani zvládnout přivolání, jistě si každý z nás dovede představit řadu problémových situací, které se mohou stát. Ti, kteří průběh canisterapie znají, dobře vědí, co může způsobit bouřlivé uvítání psa pro dítě, které se psů bojí. Také pes na vodítku, který se náhle rozběhne a vláčí za sebou dítě, není nic neobvyklého u zanedbané poslušnosti. Také polohování je o ovladatelnosti a další a další důvody, proč psa k poslušnosti vést.

V závěru bych se chtěla zmínit o pestrosti plemen, která naše společnost testovala. Je úžasné, jak různá plemena můžeme v oblasti canisterapie najít. Nechci jmenovat všechny, neboť jich je opravdu dost a nerada bych na nějaké zapomněla, ale zdá se, že plemena, která jsou známá jako služební, jsou v naší společností již běžná. V sociálních zařízeních se tak můžeme setkat s rotvajlery, německými ovčáky i dobrmany, kteří vedle kokršpanělů, vlkodavů, kníračů, retrívrů, leonbergrů, šeltií atd. odvádějí skvělou práci. Alespoň trochu tak přispívají k tomu, aby lidé nehleděli na psy jen jako na krvelačné bestie, které napadají jejich děti, ale jako na přátelské tvory, kteří mohou jim a jejich dětem neuvěřitelně pomoci.

Touto formou také prosím všechny, kteří mají nějaké připomínky ke zkušebnímu řádu nebo formě testování psů, aby mi je poslali na adresu Hedvika.Horakova@seznam.cz. Jako dlouholetý (dá-li se to tak po čtyřech letech říci :o) člen zkušební komise vím, že se vždy najde něco, co je třeba vylepšit a zkvalitnit. Uvítám také Vaše zážitky ze zkoušek v písemné formě či příspěvky včetně fotografií o tom, jak se Vám v canisterapii daří. S Vaším souhlasem budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti http://canisterapie.hypermart.net.

Přeji všem, kteří se po absolvování povahových testů pro canisterapii nadšeně vrhli na tuto krásnou činnost a vydrželi v ní, aby jim a jejich psím partnerům přinášela radost a skvělé výsledky.

Hedvika Horáková

rozhodčí

 

Poplatky za psy

 

V lednu 2004 byla předsedkyní našeho občanského sdružení p.Helenou Fejkusovou podána na Městský úřad ve F-M žádost o osvobození z poplatků za psy, jejichž majitelé (občané města Frýdek-Místek) jsou aktivními členy sdružení a psi v jejich majetku mají řádně složeny canisterapeutické zkoušky a jsou používáni ke canisterapii v ústavech sociální péče a ve speciálních zařízeních pro handicapované spoluobčany ve městě Frýdek-Místek.

Jmenný seznam majitelů psů, jichž se výše zmíněná žádost týká:

Fejkusová   Helena                 Zborovská         465

Jedličková   Zdenka Mgr.       Kolaříkova       654

Kunčická     Gabriela               Dr. Tyrše         3106

Maková       Vratislava             Jiráskova           567

Mičulková   Olga     Mgr.       Novodvorská   3062

Ondračková Pavla                   Zd.Štěpánka     1735 / dva psi/

Posová         Pavlína               Pod školou         12O

Rajnochová Zuzana                 Bezručova         393

Rozehnalová Jana                   Malý Koloredov 811

 

Canisterapeutická asociace

 

Canisterapeutická asociace vznikla 25. 11 2003 při příležitosti konaného Zooterapeutického semináře v 4eských Bubějovicích pořádaného Jihočeskou Univerzitou.

CANISTERAPEUTICKÁ ASOCIACE (dále jen CTA) vznikla jako zájmové sdružení právnických osob – organizací, zabývajících se zooterapiemi (kromě hippoterapie)- z potřeby prosazovat společné zájmy všech sdružených organizací, respektujíc přitom suverenitu svých členů. Je právnickou osobou, jedná svým jménem a nese majetkovou zodpovědnost za své závazky. Své členy sdružuje na základě společného zájmu.CTA se řídí demokratickými principy, základními lidskými právy a svobodami a právním řádem České republiky. Je právnickou osobou. Je zastřešujícím orgánem, metodikem a supervizorem organizací, angažujících se (prakticky či teoreticky) v oblasti zooterapií.

§         Předmět činnosti CTA , její úkoly

 • – Zastřešovat , metodicky vést, sjednocovat a prosazovat cíle subjektů   zabývajících se zooterapiemi.
 • – Spolupracovat a koordinovat svoji činnost s jinými organizacemi podobného zaměření .
 • – Zprostředkovávat informace a zkušenosti členským organizacím.
 • – Stanovovat metodiky a metodické vedení.
 • – Organizovat metodická školení.
 • – Vyhledávat spolupráci s odborníky .
 • – Organizovat společné semináře a prezentace.
 • – Budovat informační a poradenský servis, vč.www stránek a e-mailové adresy
 • – Vytvářet odborné komise, udělující akreditace pro další činnost (udělování

atestů apod.)

 • – Zajišťovat dobrou komunikaci mezi členy CTA navzájem i s jinými subjekty,

zejména se státními orgány.

 • – Informovat veřejnost o CTA.
 • – Komunikovat o předem dohodnutých tématech: se státními orgány, s jinými

nestátními subjekty, s mezinárodními organizacemi a dalšími subjekty.

 • – Navazovat komunikaci s podnikatelským sektorem.
 • – Působit na legislativní procesy, týkající se činnosti zooterapie
 • – Prezentovat, obhajovat a prosazovat společné zájmy svých členů.
 • – Navrhovat a delegovat své zástupce do orgánů, grémií, pracovních skupin či

komisí,

 • – Delegovat své zástupce na mezinárodní konference.
 • – Reprezentovat členskou základnu v ČR v nadnárodních orgánech.
  • Členství v CTA

Členem CTA mohou být pouze právnické osoby(občanská sdružení,nadace, nadační fondy, OPS), které souhlasí se stanovami a cíli CTA, jsou samostatně registrovány a mají své sídlo na území České republiky. Dále jejich stanovy nesmějí být v rozporu s cíli, posláním a stanovami CTA.

Další informace o CTA najdete na ctasociace@tiscali.cz

(citace: Stanovy Canisterapeutické asociace)

 

Zpráva ze semináře Jihočeské Univerzity

 

Pravda o zooterapii 2003

V listopadu loňského roku proběhl již tradiční seminář Pravda o zooterapii, který od roku 1999 pravidelně pořádá Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Semináře se zúčastnilo přez 80 zájemců o obor. Celodenní seminář byl rozdělen do dvou částí – odborné přednášky a valnou hromadu nově vzniklé canisterapeutické asociace (CTA).

První valnou hromadu CTA vedla PhDr. Jiřina Lacinová – hlavní iniciátorka vzniku asociace. Zúčastnilo se 48 osob. Byla zvolena pětičlenná rada CTA, tříčlenná kontrolní a revizní komise, předseda a místopředseda. Byli přijati první dva čestní členové. Další valná hromadě se bude konat 25. – 27.6. 2004 v Brně. V současné době je členem CTA celkem 16 organizací. Další organizace mohou podat přihlášku ke členství na sídlo CTA.

(citace: Informační věstník zooterapie 1/2004, Pravda o zooterapii – Mgr. Věra Kalinová).

 

PSÍ PAC z Podkrkonoší (organizační jednotka)

 

Naše činnost i sekce se začala formovat na podzim roku 2002. Pravidelně jednou týdně jsme ve čtyřech navštěvovaly Domov sv. Josefa v Žirči s klienty trpícími roztroušenou mozkomíšní sklerosou. Schůzky se odehrávaly mimo budovu na nádvoří či v parku. Klienti si psy hladili, podávali psům piškoty, vyzkoušeli si i psí poslušnost formou hry. Hlavně ale, psi umožnili hovor a povídání si o tématech vzdálených jejich zdravotním potížím. Tato naše činnost skončila s nástupem zimy, protože uvnitř budovy probíhaly stavební úpravy a personál nejevil ochotu nás se psy pozvat dovnitř.

V tomto období jsme uspořádaly tři přednášky (besedy) pro žáky prvního stupně ZŠ a oční léčebny ve Dvoře Králové n. L. Děti se dověděly o výcviku psů, o radách, o použití a pomoci psů člověku, o chování k psům známým a zejména cizím volně pobíhajícím. Přiblížily jsme jim i pocity nevidomého člověka, kterého vede pes. Dítě se zavázanýma očima vedl náš pes ve slepeckém postroji. Závěrečné hry a mazlení se psy děti vždy nadchlo.

 

Na přelomu roku se postupně utvářelo naše další kolektivní nasazení a počínaje 8. lednem tohoto roku jsme pravidelně dojížděly se psy do pomocné internátní školy v Jaroměři. Každou středu od 17. do 18.hod. probíhala canisterapie v tělocvičně školy minimálně se dvěma, někdy se čtyřmi i pěti psy. Děti s mentálním postižením, či s vývojovými vadami, trávily se psem jednotlivě asi 20. minut, případně se u psů vyměnily. Pak jsme jim nabídly společné hry na procvičení motoriky, hry s obrázky, písmeny a barvami. Canisterapie se zúčastňovala vždy stejná skupina dětí, i když obměňovaná podle zdravotního stavu. Na ukončení školního roku jsme uspořádaly pro všechny děti školy soutěžně-zábavné odpoledne na kynologickém cvičišti za účasti všech našich canisterapeutických psů. To jsou – německý a švýcarský ovčák, zlatý retrívr a fena německého ovčáka a rotwailera. Vstřícný přístup vedení školy i profesní účast dohlížející vychovatelky nás utvrzují v předpokladu, že canisterapie bude pokračovat i po letních prázdninách.

Od května 2003 se snažíme vyhovět požadavku Ústavu sociální péče v Hajnici, kde žijí mentálně handicapovaní lidé mladšího i staršího dospělého věku. Každý čtvrtek odpoledne hodinu a půl zde pracují dva psi pro zkoušenou skupinu 10ti klientů, ze kterých se vybírají stálí účastníci budoucí canisterapie formy AAT (asistence animal therapy =asistenční terapie se zvířetem). Od září letošního roku by měla canisterapie probíhat podle potřeb jednotlivých klientů. Zatím psi přinášejí do ústavu radost a nový zájem.

Před koncem školního roku jsme realizovaly další tři přednášky pro základní školy a oční léčebnu. O prázdninách navštívíme se psy minimálně dva dětské tábory.

Jedna z nás se nepravidelně věnuje i návštěvám Diakonie ve Dvoře Králové n. L. Tam jde spíše o povídání si, kontakt se zvířetem a zpestření času seniorů. Další z nás provádí individuální terapii pro nevidomého jedenáctiletého chlapce, s cílem rozvinout jeho představivost, orientaci a připravit ho na případnou možnost mít vlastního vodícího psa.

Tři chovanci z Husova domu (výchovně-léčebný ústav pro mládež) ve Dvoře Králové n. L.docházejí do soukromí, kde mají možnost kontaktu s canisterapeutickým psem a pod vedením jeho majitelky se postupně seznamují s potřebami psů a sbližují se s ostatními bezproblémovými zvířaty (kočky, koně).

Poslední akcí z naší činnosti, kterou chci zmínit byla účast na dětském dni ZKO Jaroměř. Náš canisterapeutický koutek dobře obstál v konkurenci ukázek služebních a agiliti psů. Zejména rodiče s malými dětmi si přišli s důvěrou pohladit velkého psa. Pro některé děti to byl i první dotek v životě.

 

Eva Neumannová

 

Pytlačka Heda

 

Naši rodinu tvoří mamka, taťka, brácha, já a tři psi. Před několika let jsem přišel na chuť rybaření a brzy mě v tom následoval i mladší bratr. Poněvadž malí rybáři nesmí chytat sami bez dozoru dospělých, přinesl taťka další obět na oltář otcovství – také on se stal rybářem. Pro naši rodinu je zatím rybaření velmi nákladným koníčkem. Bratr většinou chytá „veverky“, tedy nahazuje na větve stromů, je vytahuji staré hrnce a škrpály a táta se za studeného dubnového rána musí nořit do ledové vody řeky Olše. Jsem zastáncem metody „chyť a pusť“, neboť neznám krásnější pocit, než dát po vyhraném souboji bezbranné rybě život. Avšak máma zatím marně sní o tom, že hodí rybu na rozpálený olej, ale v čištění s vysoušení bot a oděvu je už borec.

Musím se pochlubit, že teoreticky rybářství já i brácha ovládáme velmi dobře, však také odborné rybářské publikace na naší poličce mají patřičně ohmatanou vazbu. Opakovaně o prázdninách jezdím na rybářský tábor v Seči. Vyhrál jsem tam už několik soutěží a letos jsem se na pár minut blýskl i v televizi. Ani po čtrnácti dnech na rybářském táboře jsem toho neměl dost a naše rodinná dovolená na toto navazovala. Hodně slunce, hodně vody a k tomu rozkoš, myslím tu rybářskou. Existuje lepší místo než vodní nádrž Rozkoš ve východních Čechách? Pronajatou chatičku jsme sdíleli s našimi třemi psy a střídali jsme koupání, rybaření, návštěvy historických památek a setkání s rodinnými přáteli. Naše rodinná dovolená se odehrávala ve stylu tichých bláznů – noční rybolov, nebo ranní vstávání ještě za tmy, avšak výsledky mizerné. Máma marně čekala na to, že ji zaplníme pánvičku. Naše psí slečna Heda se našla novou zálibu v plavání a dokázala kroužit po hladině dlouhé minuty jako výletní parník. Však taky její pravé jméno zní Akita od Lomnických vod a má lásku k vodě v genech jako všichni flat coated retrievři. Brzy ji začaly zajímat labutě a jiné vodní ptactvo. Již delší dobu se teplota pohybovala nad hranicí třiceti stupňů a proto ryby, které neměly dostatek kyslíku vyplouvaly pod hladinu. Po neúspěchu skamarádit se s labutěmi Hedu upoutala stříbrná těla cejnů kroužících nebojácně po k¨hladině. Nakonec zvítězila zvědavost nad obavami z nepoznaného a Heda začaly ryby pronásledovat. Po pár dnech zjistila, že ryby se dají uchopit a další dny už bezbranné cejny vynášela opatrně na břeh. I když jsme zrovna nebrali k vodě pruty a ostatní rybářské náčiní, vraceli jsme se zpět s velkým množstvím ryb a rybáři, které jsme potkali, se závistivě dívali na vezírek plný stříbrných, šupinatých těl a my bojovali s myšlenkou přivlastnit si zásluhy na úlovku. Atak se naše Heda stala nejúspěšnějším rybářem v naší rodině.

 

Gabriel Bischof, 16let

 

 

 • ü Osobní asistence

 

 1. Osobní asistence – Osobní asistence je sociální služba, v ČR poskytovaná pouze krátkou dobu (od roku 1991) a v poměrně malé míře. Existuje jen několik poskytovatelských organizací, které navíc nemohou poskytovat asistenční služby v potřebné míře. Důvodem této neutěšené situace je současná úroveň legislativy pro sociální služby. V důsledku toho jsou organizace nedostatečně financovány a jsou tak omezovány ve své činnosti.
 2. Poskytovatelé osobní asistence – v ČR prozatím v největší míře fungují ve formě nestátních neziskových organizací.
 3. Osobní asistenti – Osobní asistenti vlastně mají nahradit klientovi jeho handicap. Jejich úkolem je v podstatě kompenzovat klientovo postižení a to pomocí vlastních rukou, nohou a někdy (u mentálně či psychicky postižených klientů u dětí a někdy i seniorů) i hlavy.
 4. Klienti osobní asistence – klienti osobní asistence jsou hlavním článkem osobní asistence. Při ní je totiž vždy na prvním místě klient – jeho potřeby, přání, požadavky, bolest, smutek i smích. Osobní asistence je určena každému, kdo má handicap a potřebuje pomoc druhé osoby aby přežil.

 

Výsledky dotazníků

 

Na začátku loňského roku byly zhotoveny a rozdány dotazníky, jejichž účelem bylo zjistit efektivitu služeb osobní asistence a celkový dojem z jejich poskytování v praxi. Celkem bylo mezi osobní asistenty a klienty osa. rozdáno 60 dotazníku. Jejich vyhodnocení nabízím zde.

 

 • 1) Výsledky dotazníků pro osobní asistenty

 

Většina asistentů se o možnosti této práce dozvěděla od svých známých. Původní profese asistentů je různá. Většina ze současných asistentů nemá zdravotnické vzdělání.

Osobní asistenti zaměstnaní na plný úvazek jsou velmi časově vytíženi. Pracují u několika klientů během dne. U některých klientů probíhá služba osobní asistence na tři směny. Asistenti musí k jednotlivým klientům často cestovat pešky či hromadnou dopravou. Asistenti pracující na dohodu o provedení práce jsou většinou studenti nebo lidé, kteří mají ještě jiné zaměstnání na plný úvazek.

Tento způsob práce nabízí jedinečnou možnost setkat se s nemocnými či handicapovanými lidmi a získat tak na ně objektivní pohled a také vztah. Většina asistentů pracuje u jednoho klienta. Tento způsob práce vyhovuje většině (76%) asistentů. Ostatní mají výhrady k časové náročnosti, nízkému platu a nedostatečné komunikaci mezi asistenty.

Všichni asistenti uvádějí jen pozitivní vztah k práci s handicapovanými lidmi. Tato práce je naplňuje, baví je a líbí se jim. Téměř polovina asistentů (45%) chce tuto práci vykonávat dlouhodobě.

Přes polovinu (55%) asistentů již absolvovalo asistenční nebo jiný kurz. Zbylá část byla pouze proškolena u konkrétních klientů. Asistenti však mají v 90% zájem dále se vzdělávat a to prostřednictvím pravidelného školení nebo souvislého kurzu (tyto dvě varianty navrhuje nejvíce asistentů). Konkrétně se asistenti zajímají především o nové informace z oblasti rehabilitace, komunikace a vnitřního lékařství. Cítí potřebu rozumět postižení či nemoci klienta a poskytnout mu potřebné informace nebo získat takové znalosti, aby mohli s klienty provádět správnou a účinnou rehabilitaci.

Téměř všichni asistenti (93%) mají úzký vztah se svými klienty. Tento výsledek je potěšující, jelikož základním kamenem kvalitní osobní asistence je právě vztah mezi klientem a asistentem. Tím, že k sobě mají blízko, dochází k sebeotevření klienta a upřímné komunikaci. Díky dobře fungujícímu vztahu mezi klientem a asistentem získá asistent mnoho informací, které jsou mu pak nápomocny při řešení problémů a také v pochopení chování klienta.

Vím, že si nemůže rozumět každý s každým a proto jsem se asistentů dotazovala i na to, zda si někteří asistenti s klientem neporozuměli. Asistenti se k této otázce vyjádřili a 46% z nich mi potvrdilo že se setkali s klientem, se kterým nemohli, neuměli nebo nechtěli navázat užší vztah. Jelikož při osobní asistenci dochází k vytvoření a rozvoji specifického vztahu mezi asistentem a klientem, zajímala jsem se, jak se asistenti vyrovnali s odchodem klienta. Většina dotazovaných se s tímto vyrovnala dobře, ale malé části tato situace učinila potíže a vyrovnávali se s ní obtížně.

Ze zkušeností osobních asistentů při práci s handicapovanými či nemocnými klienty převládají pozitivní zkušenosti. Krásné je, že tou „pozitivní zkušeností“ míní 42% asistentů právě vřelý vztah mezi nimi a klienty. Někteří asistenti uvádějí i špatné zkušenosti. Domnívám se, že tyto jsou zapříčiněny hlavně handicapem, nemocí či stářím klienta (např. náladovost apod.).

Někteří z asistentů se chtějí podílet i na jiných činnostech v organizaci a pomáhat jí tímto k dosahování jejích cílů. Upozorňují i na jisté problémy, které bude nutno v blízké budoucnosti vyřešit (např.: nedostatečná komunikace mezi osobními asistenty, program vzdělávání asistentů, pracovní skupiny asistentů, zohlednění fyzických sil asistenta pracujícího u jednotlivých klientů, časté střídání asistentů u klientů, apod.). S organizací a jejím vedením jsou spokojeni a nemají k ní výhrady.

 

 • 2) Výsledky dotazníků pro klienty osobní asistence

 

Většina klientů se o této sociální službě informovala od svých známých. Impulsem pro využívání asistenčních služeb byla u většiny klientů náhlá změna zdravotního stavu (23%).

Službu využívají klienti po různě dlouhou dobu. Asistenti k nim docházejí na různý počet hodin za den. Doba, po kterou je asistent přítomen je samozřejmě závislá na náplni práce. 30% klientů potřebuje přítomnost asistenta 1h/den což je největší část dotazovaných.

Nejvíce klienti využívají služby „pomoc při zajištění chodu domácnosti“ (39%). Nejvíce využívanou komponentou této služby je stravování (39%), zahrnující jak přípravu tak donášku jídla. Druhou nejvíce využívanou službou je služba „pohyb“ (32%) a její komponenty „doprovod“ (44%) a „přesuny, vstávání a ukládání“ (32%). Třetí v pořadí je služba „podávání stravy“ s komponentami „pomoc při jídle“ (53%) a „pomoc pří pití“ (47%). Čtvrtou pozici má služba „hygiena osobní“ (12%) a její komponenty „hygiena běžná denní“ (60%) a „hygiena celková“ (40%). Nejméně využívanou službou (z využívaných služeb) je „pomoc při poradenství“.

S kvalitou poskytovaných služeb je spokojeno 86% klientů zcela a 14% má výhrady. Nikdo z respondentů neshledal službu jako neuspokojivou. Domnívám se, že je částečná nespokojenost klientů způsobena častým střídáním asistentů u některých klientů. Na otázku, zda je klientům nepříjemné, že k nim chodí více asistentů odpovědělo 48% souhlasně. Doba, ve které u klientů probíhá asistence vyhovuje všem dotazovaným.

Všichni dotazovaní klienti důvěřují svým asistentům a jsou s nimi spokojeni. Klienti hodnotí svůj vztah s asistenty ze 71% jako přátelský a z 29% jako pracovní. Nikdo jej nevidí jako konfliktní.

Někteří klienti se domnívají, že by pro ně byl vhodnější jiný asistent a to takový, který by měl dostačující fyzický potenciál. Cenu za služby definují klienti z 90% jako optimální.

Velmi pozitivně hodnotí existenci této služby. Práce osobních asistentů si váží a uvědomují si, že jejich pomoc potřebují. Často asistenty chválí a projevují jim dík. Klienti hodnotí kladně ochotu, vlídnost, ohleduplnost, takt, lidskost a empatii (schopnost vcítit se) osobních asistentů a možnost komunikace s nimi. 40% dotazovaných uvedlo své oblíbené asistenty.

 

Z pohledu zdravotní sestry hodnotím služby osobní asistence velmi kladně. Péče osobních asistentů sice není profesionálně zdravotnická, ale narozdíl od často uspěchané práce ve zdravotnických zařízeních, nabízí klientům daleko více klidu a prostoru pro jejich osobní i jiné problémy nežli jen zdravotní. Jelikož je služba klientům často poskytována dlouhodobě a v jejich vlastní domácnosti, vzniká mezi ním a asistentem specifický a úzký vztah, kterého v nemocnici nelze z různých důvodů dosáhnout.

Kéž se osobní asistence vyvíjí a rozšiřuje i nadále a mohou jí využít všichni lidé, kteří sociální službu ke svému životu potřebují.

 

Pavlína Ondračková

 

 • ü Informatorium

 

Valná hromada

Dovolujeme si vás pozvat na VALNOU HROMADU 2004, která se bude konat dne 27.3.2004 ve 13.hod. Místo konání je v chovatelském středisku na ulici Pavlíkova. Vaše účast na valné hromadě je důležitá.

 

Canisterapeutické zkoušky

Oznamujeme všem zájemcům o účast na canisterapeutických zkouškách, že se tyto uskuteční dne 17.4. a 19.6. 2004

 

Nově vzniklé spolupráce

 • v Od roku 2003 spolupracujeme s občanském sdružením „PSÍ ÚTULEK“ a připravujeme smlouvu o spolupráci, v těchto hlavních oblastech:
 • – snaha o zřízení psího útulku (zvířecí útulek)
 • – získání pozemku pro aktivní spolupráci (canisterapeutický výcvik + útulek)
 • – školící středisko pro canisterapeuty a současně pro canisterapeutický výcvik
 • – osvětová činnost (chování ke zvířatům, výcvik, zvýšení povědomí veřejnosti o existenci a účelu canisterapie)

 

 • v Dále naše sdružení začalo spolupráci se „ Základní organizací kynologického sdružení Dřevohostice“. Členové tohoto sdružení mají možnost připravovat své psy a absolvovat zkoušky pro canisterapeutické týmy společně s námi a také provádět aktivně canisterapii v Olomouckém kraji. Vedoucí kynologické organizace pan Ladislav Garbulinski je již členem našeho sdružení Podané Ruce a spolupodílí se na přípravě kurzu pro canisterapeuty. Bližší informace o tomto kurz budou uvedeny v příštím čísle Vodítka.

 

 

Poděkování

 • Speciální školy ve F-M ul. Pionýrů vyslovují naší společnosti poděkováni za krásné dopoledne, které mohli žáci těchto spec. škol strávit ve společnosti pejsků. Tento kontakt se psy – bezvýhradně přátelské přijetí jedince psem – mělo pro žáky terapeutický význam, kladně působilo na jejich psychiku. „Velice si vážíme Vaší ochoty a vstřícnosti a doufáme, že nám zachováte přízeň i v příštím školním roce 2003/2004.

PaedDr. Ilja Maloušková – ředitelka spec. škol.

 • Oblastní sdružení Občanské demokratické strany vyjadřuje poděkování za vystoupení na Kovbojském řádění, konaném dne 15. 6. 2003 v areálu Jezdeckého klubu F-M.S přáním mnoha úspěchů v činnosti p. Karel Sehoř – předseda ODS F – M
 • Pomocná škola internátní Jaroměř „ Chovatelky přizpůsobují veškeré činnosti potřebám a schopnostem dětí. Některé děti je potřeba zklidňovat, jiné překonávají strach, nebo ostych. Už nyní je vidět, že děti udělaly pokroky, na psy se vždy těší, dobře s nimi vycházejí, učí se s nimi komunikovat a pokyny chovatelek se snaží správně vykonat. U některých dětí se nepartně zlepšil i řečový projev, vytváří se citové pouto ke zvířatům, které by jinak nikdy nemohly poznat. Myslíme si, že je to velmi užitečná činnost, a že pomáhá v mnoha směrech rozšiřovat schopnosti a citový vývoj dětí. Rádi bychom pokračovali i nadále. Děkujeme chovatelkám za jejich příkladnou péči“.
 • Slezská Diakonie – Domovinka SILOE děkuje za canisterapeutickou činnost. spolupráce bude pokračovat se studentkami VZŠ Ostrava.
 • Podané ruce děkují paní ing. BISCHOFOVÉ za její činnost v Domově důchodců – Třinec, studentkám SZŠ F – M za jejich celoroční činnost v DD ve Frýdku –Místku, paní LVOVÉ, DOBEŠOVÉ, HORÁKOVÉ za jejich celoroční činnost v Novém Jičíně.

 

Webová adresa naší společnosti změnila název a to:

www.canisterapie.info

Kancelář OV má novou adresu:

 1. Máje 11

Ostrava, Mariánské Hory

vedoucí kanceláře pro Ostravu: p.Ilona BRZÁKOVÁ

zástupkyně ředitelky pro Ostravu: p. Jaroslava GAJDOŠÍKOVÁ

 

Test pro Vás – Jaké jsou vaše postoje?

 

Postoje se projevují v našem chování. V následujícím textu odpovídejte na dané otázky tak, že ke každé napíšete příslušný počet bodů podle toho, co nejvíce

vystihuje skutečnost.

 

0 – vůbec ne     1 – zřídka         2 – často        3 – většinou        4 – stoprocentně

 

 1. Nejraději pracuji ve skupině, pokud pracuji sám, jdou mi věci velmi pomalu od ruky
 2. Při rozhovorech velmi zřídka přerušuji ostatní
 3. Když chci já sám něco říci, jsem velmi často přerušen ostatními
 4. Stává se častěji, že nabízím pomoc ostatním, než že by mi pomoc nabídli oni
 5. Pomáhám ostatním i za cenu toho, že mé vlastní plány odsunu stranou
 6. Často nabízím pomoc, i když ji druhý nežádá
 7. To, že pomáhám ostatním se stalo samozřejmostí. Často mi ostatní nepoděkují
 8. Často jsem již někomu pomohl, aniž by to dotyčný člověk vůbec zaznamenal
 9. Velice dobře znám ten pocit, že mi všechno přerůstá přes hlavu
 10. Mám potíže s přijmutím nabízené pomoci, i když by se mi mohla hodit
 11. Je pro mě jednodušší udělat práci sám, než vysvětlovat ostatním, jak by tu práci měli udělat.
 12. Už mi bylo několikrát řečeno, že se nechám od druhých využívat
 13. Často mluvím velmi zdlouhavě. Mám potíže s tím, aby mi ostatní porozuměli
 14. Existují lidé, kteří se snaží získat moji přízeň. Nejsou to ti, o jejichž přízeň usiluji já.
 15. Trochu mě nudí lidé, kteří jsou ke mně neustále milí
 16. Má pozornost je zaměřena spíše k lidem, kteří mi dělají problémy
 17. Jiní lidé se dokáží radovat z úspěchů a oslavovat je. Pro mě je to těžké
 18. Důsledně si vedu plánovací kalendář
 19. Mým častým tématem hovoru jsou špatné poměry na pracovišti (ve škole)
 20. Nedokážu otevřeně vyjádřit svůj názor, aniž bych nezačal projevovat emocionální podrážděnost či agresivitu.
 21. Když si vzpomenu na školu, často se objeví nepříjemné emoce, protože mě studium neuspokojovalo (neuspokojuje).
 22. Často vyvolávám v druhých očekávání, které pak někdy nemohu splnit
 23. Ostatní se snaží méně než já, ale mají přitom větší úspěchy
 24. Někdy mi chybí sebekázeň a marně se snažím o sebeovládání.
 25. V mém životě se neustále něco děje. Přesto mám pocit, že stojím na místě
 26. Nejlépe se cítím, když mě někdo chválí.
 27. Někdy bych opravdu rád věděl, co si o mě myslí ti, na kterých mi záleží
 28. Moji spolupracovníci (spolužáci) si myslí, že jsem arogantní. Arogance je ale ta poslední vlastnost, kterou bych chtěl mít.

 

Hodnocení:

do 35 bodů

Máte všechny předpoklady pro úspěšné profesionální uplatnění. Dokážete přijmout plnou zodpovědnost. Pokud se něco nedaří, pokoušíte se najít chybu především sami u sebe – hledáte východiska pro odstranění chyb u sebe. Máte dostatečně velkou sebedůvěru. Vycházíte dobře s lidmi, respektujete je.

 

36 – 55 bodů

Neprojevujete se záměrně slaběji a bezmocněji, než jaký opravdu jste.

Nejste člověk, který vy pasivně snášel trápení, ale aktivně hledáte a jednáte

Mate dobré předpoklady pro úspěšnost v životě

 

56 – 75 bodů

Je pro vás většinou významnější to, co říkají druzí než váš vlastní názor – protože sami sebe neberete moc vážně. Jste snadno ovlivnitelní míněním druhých.

Máte problémy s formulací, vyslovením a prosazováním svých vlastních zájmů.

Svou nevůli dokážete projevit jen když máte opravdu vztek, pak se ostatní diví, jak jste důrazní.Pokuste se pracovat na tom, abyste se dokázali prosazovat nejenom v napětí..

 

76 a více bodů

Váš životní posto ukazuje vysoké morální¨nároky. Jste velice ohleduplní a vstřícní, ale chybí vám ostré lokty, abyste se mohli prosadit. Nemáte bojovného ducha. Projevujete se introvertně – mnoho problémů zůstává uvnitř.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *