V Tachově začala řádit vzteklina

Pro čtenáře Tachovského deníku vybral a upravil Miroslav Vetrák ze sto let starého týdeníku Westböhmische Grenzbote a jeho přílohy Planer Bezirksblatt.

Upozornění

Jelikož se v posledním čase nebývale rozmohly případy dosvědčující výskyt psův nakažených vzteklinou v našem městě, upozorňuje městské zastupitelstvo všeckny obyvatele, zejména pak chovatele psův, aby se vyhýbali kontaktům s podezřelými neb nakaženými zvířaty.

Představitelé města zároveň vyzývají všeckny majitele psův k tomu, aby všemožným způsobem snižovali riziko přenesení nákazy u zvířat. Znamená to důsledně dbáti neb dohlížeti na to, aby jejich pes, pokud s ním chodí mimo svůj byt, domácnost neb zahradu, nemohl volně přistupovati k ostatním cizím, volně pobíhajícím psům. Všickni psi by měli býti vycvičení neb dbalí pokynův svých pánův a pakliže majitel svého psa neovládá, měl by tělesným kontaktům s jinými zvířaty zabrániti vhodným způsobem, zejména tak, že svého psa uváže a vede jej na vodítku, případně mu opatří náhubek.

Další způsob, velice nebezpečný pro přenos nákazy, mohou představovati plemena psův loveckých. Když doprovázejí své majitele, nechávají je tito volně pobíhati po lesích, pastvinách neb polích, přitom lovecké pudy těchto šlechtěných zvířat jim velí jíti se svým sokem na zteč neb pronásledovati svoji kořist. Jest toliko smutné pozorovati, jak takové drahé neb ušlechtilé stvoření, sužováno zákeřnou chorobou, musí jíti na utracení, neboť lehkovážnost pánova připravila jej o možnost uchrániti jej na životě včasným očkováním či ukázněným chováním.

Ještě větší nebezpečí představují nakažená zvířata pro obyvatelstvo. Zejména pak dítka, jenž nedokážou včas rozpoznati zvíře podezřelé neb nemocí již stižené, mohou se tak snadno státi obětmi psích útokův neb napadení. Jest proto potřeba důsledně se nákazy postaviti neb jí v našem kraji docela odstraniti.

Sčítání lidu

Prostřednictvím neb přispěním činnosti orgánu místního starostenského úřadu můžeme našemu váženému čtenářstvu přiblížiti výsledky sčítání lidu prováděného v našem městě Tachově v měsíci prosinci roku 1905, kdy sčítací komisaři chodili od domu k domu neb soustřeďovali poctivě následovný výsledek svého usilovného snažení. Ve městě jest 3049 obyvatel mužského pohlaví, dále 3430 obyvatel ženského pohlaví, dohromady tedy 6479 obyvatel.

V roce 1904 činil počet všech obyvatel města pouze 6261 osob, takže se jeho současný stav rozrostl o 218 duší.

V uplynulém roce se narodilo 122 chlapcův a 84 dívek, dohromady 206. Z tohoto počtu bylo 5 mrtvě narozených dítek. Dle náboženského rozlišení náležejí 193 dítka ke křesťanskému a 13 dítek k židovskému vyznání.

V roce 1905 zemřelo v Tachově 178 osob.

Vylepování plakátův

V posledním čase se nebývale rozrostl nešvar vylepovati plakáty v různých místech našeho města. Předešle uváděné neděje se však na místech k tomu účelu určených, jako na plakátovacích plochách, nýbrž na budovách soukromých neb veřejných, kdy toto nekontrolovatelné neb živelné olepování způsobuje majitelům nemovitostí přílišné starosti. Mnozí z nich si nevědí rady s lepidlem ulpělým na dřevěných vratech neb sklech výkladních skříní, z nichž se v současných mrazech odlupují nevítané plakáty velmi nesnadno.

Doposud strážníci řešili přestupek vylepování plakátův na nesprávném místě pouze domluvou. Od času nynějšího však nebudou bráti zřetel na tvrzení zadavatelův reklam neb plakátův, že na černém vylepování nenesou vinu. V případě, že se tedy ve městě objeví plakáty vylepené na nedovolených místech, bude jeho zadavatel postižen pokutou ve výši 20 korun, přičemž bude museti zajistiti odstranění všech svých reklam z těchto míst. V případě, že se toto bude opakovati, hrozí mu správní řízení, vyšší trest neb možnost dočasného odejmutí živnostenského oprávnění neb koncese. Obdobným způsobem budou postiženi taktéž zadavatelé plakátův neschváleného obsahu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *