Nepouštějte do psa proud!

Zřejmě nedostatek času, zkušeností i možná jistá lenost vede někdy majitele psů k tomu, aby se poohlíželi po nějakých”účinnějších” pomůckách pro výcvik, kterými mohou být elektrické a ostnaté obojky.

Zde Státní veterinární správa ČR soudí stejně jako Ústřední komise pro ochranu zvířat, že používání takovýchto pomůcek je nejen proti zdravému rozumu, ale je i překročením zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb., novelizovaný zákonem č. 77/2004 Sb.). Ostatně to odporuje i Evropské dohodě o ochraně zvířat v zájmovém chovu, kterou naše republika ratifikovala a vyhlásila ji jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR pod č. 19/2000 Sb.m.s.

V současné době Ústřední komise pro ochranu zvířat zpracovává k tomuto tématu odborné stanovisko, které bude posléze zveřejněno i na jejích webových stránkách (http://www.mze.cz/ [Další aktivity -> Ochrana zvířat]).

Státní veterinární správa ČR pak plně souhlasí s tím, že použití elektrického obojku (obojek využívající elektrické impulsy) a zejména ještě ostnatého obojku je porušením zákona na ochranu zvířat proti týrání, tudíž že k výcviku a výchově zvířat nelze takovéto obojky používat.

Snad lze pro představu uvést, že tento zákon č. 246/1992 Sb. ve svém § 4 za týrání výslovně považuje “používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek…., nebo vyvolávatbezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy, či zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení, poškození zdraví nebo k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání”.

A zmíněná Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmových chovech v článku 7 říká, že žádné takové zvíře “nesmí být cvičeno způsobem, který přináší újmu na jeho zdraví a kondici, zejména nesmí být nuceno překračovat své schopnosti nebo svou přirozenou sílu a nesmí být používáno umělých prostředků, které způsobují zranění nebo zbytečnou bolest, utrpení nebo úzkost”.

Pokud si někdo chce pořídit psa, měl by si včas uvědomit, že výcvik není jednoduchý, něco se o něm musí vědět, ale především je potřebave zvířeti vidět živou bytost. Pokud výchova psa je málo účinná, je vhodnější vyhledat pomoc zkušeného chovatele, než se snažit využívat všelikých pochybných pomůcek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *