Metody aktivit se psy

Toto téma bylo hlavním bodem jednání valné hromady Canisterapeutické Asociace.

  Aktivity se psem (dále jen AP) jsou odborné metody, jejichž posláním je zlepšit kvalitu života osob znevýhodněných po stránce fyzické, psychické i sociální a směřují k tomu, aby lidé v nepříznivé sociální nebo zdravotní situaci, zůstali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem a využívali svých vlastních možností.

Cíle AP:

  • – přispět k rozvoji potřebných dovedností a znalostí pro běžný život
  • – přispět ke zlepšení zdravotního (tj. psychického, fyzického i sociálního) stavu klienta
  • – usnadnit začlenění znevýhodněných osob do společnosti
  • – výchovně působit v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • – umožnit smysluplné využití volného času

 

Zájemce o službu je před uzavřením dohody seznámen se všemi podmínkami pro poskytování služby a je poučen o všech povinnostech.

Cíle, které by měla služba AP naplňovat stanovuje klient. Příslušný pracovník poskytovatele AP pak dohodne jaká bude konkrétní forma, průběh, podmínky a rozsah poskytovaných služeb. Osobní cíle vycházejí z možností a schopností zájemce o službu. Způsob dosažení těchto cílů ovlivňují omezení vyplývající z jeho zdravotního stavu.

Služby AP jsou klientovi poskytovány na základě uzavřené dohody o poskytování služby. Dohoda je uzavřena podle potřeb klienta a dle charakteru služby ústně nebo písemně (písemně je uzavírána vždy, když o to zájemce projeví zájem). Dohoda obsahuje jaké osobní cíle bude služba naplňovat, a jaká bude konkrétní forma, průběh, podmínky a rozsah poskytovaných služeb. Dále vymezuje ujednání o případné zkušební době, postupy při nedodržování dohodnutých podmínek poskytování služby a způsob a podmínky pro ukončení služby.

Sociální služby tedy i aktivity se psem musí být individuálně přizpůsobeny potřebám jednotlivých klientů. Klienti musí mít možnost ovlivňovat průběh AP a měnit osobní cíle, kterých chtějí dosáhnout. Postup, na kterém se poskytovatel AP s klientem dohodne, musí byt zachycen v dokumentaci.

V případě využívání pracovníků, kteří nejsou s poskytovatelem v pracovněprávním vztahu, má poskytovatel AP vnitřní pravidla pro uzavírání dohod o provedení práce. (popř. dobrovolnické smlouvy, stážisté, praktikanti,…), zajištění pracovních podmínek, zejména pojištění, stanovení zodpovědnosti, závazku mlčenlivosti, atd. Vnitřní pravidla stanovují osobnostní a morální požadavky na tyto pracovníky. Poskytovatel AP zajišťuje profesní rozvoj pracovních týmů a jednotlivých pracovníků, umožňuje jim zapojit se do rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb. Vzdělávání pracovníků se odvíjí zejména od zjištěných potřeb uživatelů služeb a trendů ve službách AP. Pro pracovníky, kteří se věnují přímé práci s uživateli, zajišťuje poskytovatel AP podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka za účelem řešení problémů vznikajících při výkonu zaměstnání – supervize.

Poskytovatel AP používá pouze vhodné zvíře, tím zajišťuje bezpečnost jak psa tak i klientů. Dbá, aby nebyly porušovány obecné zásady v souladu se zněním zákona o ochraně zvířat proti týrání a zákona o veterinární péči. Pracovník, který se věnuje přímé práci se psem, získal základní vědomosti o etologii a psychologii, výchově a výcviku psa. Poskytovatel smí používat mladého psa, který nemá složené zkoušky k výkonu AP, pouze za účelem výchovy a výcviku k této práci (zvíře je mladší než 1 rok). Použití takového psa je dovoleno pouze pod dozorem zkušeného psovoda, který úspěšně absolvoval zkoušky nejméně se dvěma různými psy. Při terapii je dovoleno mít pouze jednoho takového psa. Poskytovatel AP zajišťuje vhodné podmínky pro práci i přepravu zvířat tak, aby nebyly porušovány pravidla dle zákona o ochraně zvířat proti týrání. Přizpůsobuje délku a způsob zatížení psa dle jeho individuální kondici a schopností. Je povinen sledovat zdravotní stav a schopnosti psa pro práci. V případě zjištění jakýchkoliv změn nebo projevů chování (háráni feny, únava psa, odmítání spolupráce, nervozita,…), které mohou nepříznivě ovlivnit průběh terapie, je poskytovatel povinen takovéto zvíře z terapie okamžitě vyřadit (dočasně či trvale). Poskytovatel informuje uživatele o vhodném chování ke zvířeti. Uzavírá s klientem dohodu. V případě porušení této dohody je poskytovatel oprávněn ukončit poskytování služby. Pokud klient není schopen posoudit či chápat plně tyto informace, poskytovatel sám nebo společně s odborníky či rodinou klienta posoudí vhodnost AP. V případě ohrožení zvířete ze strany klienta je poskytovatel vždy oprávněn ukončit poskytování služby. Pes používaný v AP musí být pod stálým veterinárním dohledem, je pravidelně očkován, srst zvířete je preventivně chráněna před napadením parazity (je ošetřována přípravkem dle doporučení veterinárního lékaře), nejméně 4x ročně je proveden kontrolní rozbor stolice. Poskytovatel může místo rozboru stolice použít odčervení, přičemž nejméně dva rozbory stolice musí zachovat. Zvíře je v dobré fyzické i psychické kondici, jeho srst je čistá, bez parazitů a upravená. Zvíře je chováno v souladu se zákonem o veterinární péči. Poskytovatel je povinen seznámit veterinárního lékaře s využitím psa pro AP. Poskytovatel je povinen na požádání předložit písemné veterinární potvrzení o zdravotním stavu zvířete a potvrzení o provedení výše jmenované veterinární péče. Pokud poskytovatel AP není majitelem zvířete, které používá pro AP, je mezi majitelem a poskytovatelem sepsána smlouva o výpůjčce psa. Poskytovatel (pracovník, který se věnuje přímé práci se psem), je proškolen, jak postupovat při zranění zvířete nebo při zranění uživatele zvířetem. Má sjednané pojištění proti škodám způsobeným zvířetem v průběhu poskytování AP. Nese veškerou zodpovědnost za dodržování výše uvedených pravidel.

Denní doba, kdy jsou služby poskytovány, musí odpovídat možnostem osob, které je využívají. Poskytovatel AP dbá na to, aby se kvalita poskytovaných služeb zvyšovala. Do hodnocení kvality služeb zapojuje klienty i pracovníky. Kontroluje a hodnotí, zda je poskytování služeb v souladu s veřejným závazkem a zda naplňuje osobní cíle uživatelů (popř. vyvozuje potřebná opatření). Poskytovatel proto musí mít systémy průběžného hodnocení.

Poskytovatel AP zpřístupňuje veřejnosti informace o poslání, cílech, principech a cílové skupině klientů služeb a další informace, které usnadní orientaci pro zájemce o služby a jiné subjekty, čímž přispívá k dostupnosti služby.

 

Příspěvek p. Heleny Fejkusové na 6. celodenním pracovním semináři ¨Pravda o zooterapii¨, který proběhl dne 16. 11. 2004 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na fakultě zdravotně sociální. Zaměření semináře – Kasuistiky z canisterapeutické praxe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *