Informační věstník zooterapie 7/ 2004

Organizace, akce, oznámení :

CANISTERAPEUTICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

www.ctasociace.cz

 Noví zájemci o členství mohou nalézt informace o činnosti a výše uvedených webových stránkách. Je zde možno stáhnout si formulář přihlášky a vyplněný jej zaslat s přílohou kopie stanov na adresu CTA. Přijímání nových členů proběhne na další valné hromadě . Členové – pište o svých proběhlých i plánovaných aktivitách, posílejte fotky, dejte o sobě vědět!

 1. valná hromada CTA

Datum a místo konání:            BVV, 27.6.2004
Přítomni:                                dle prezenční listiny (13 zástupců čl.organizací, 4 hosté)
Program VH:
1.     Zahájení
2.     Schválení programu VH
3.     Volba pracovních komisí – pracovní předsednictvo, mandátová a návrhová komise, volební komise
4.     Schválení jednacího a volebního řádu
5.     Zpráva o činnosti CTA
6.     Přijímání nových členů – čestných a řádných
7.     Volby – doplňovací volby do rady, volba pokladníka (účetního)
8.     Metodika canisterapie – návrh verze pro ministerstva
9.     Informace o případném členství v IAHAIO
10.           Projednání členských příspěvků (pololetní platby) vč. případné opravy ve stanovách a s tím související záležitosti s účtem CTA
11.           Projednání slevy pro „Senior canisterapii“
12.           Vytvoření sekce ostatních zooterapií
13.           Kooptace organizací zabývajících se výcvikem a prací s vodicími psy
14.           Ustanovení odborné komise a její složení
15.           Ověření počtu organizací zabývajících se poskytováním služeb dětem a pracujících s dětmi
16.           Diskuse
17.           Termín III. valné hromady CTA
18.           Usnesení

 1. Zahájení

PhDr. Lacinová, předsedkyně CTA, zahájila II. valnou hromadu CTA a přivítala přítomné členské organizace.

 1. Schválení programu VH

Delegáti odsouhlasili navrhovaný program II. VH CTA.

Všichni přítomní pro

 1. Volba pracovních komisí – pracovní předsednictvo, mandátová a návrhová komise, volební komise

VH CTA odsouhlasila jako zapisovatele Alenu Valentovou (host). Jako ověřovatelku odsouhlasila paní Gricovou, sdružení SAMARITÁN.

Všichni pro

 1. Schválení jednacího a volebního řádu

Delegáti odsouhlasili materiály pro II. valnou hromadu CTA.

Delegáti CTA odsouhlasili změnu volebního řádu II. VH CTA – volby budou provedeny aklamací.

Všichni přítomní pro

 1. Zpráva o činnosti CTA
 2. Tichá poděkovala předsedkyni CTA, PhDr. Lacinové a týmu Sdružení Fila za výborné uspořádání tohoto semináře o zooterapiích.

PhDr. Lacinová informovala o činnosti CTA za poslední období:

-Informovala o zřízení transparentního účtu organizace a o stavu účtu. V této souvislosti poděkovala těm organizacím, které se podílely na částečné materiální podpoře, související s provozem asociace.

-Informovala o nově navržených čestných členech asociace: Prof. Velemínský, děkan ZSF JU, Prof. Svoboda, vedoucí Psychol.ústavu MU, Doc. Vojtěchovský, psychiatr, Mgr. T. Dobrovolná-psycholožka, bývalá MISS ČR, prof. Svoboda, děkan VFU Brno a prof. Pospíšil, prorektor VFU Brno. Osloveno jich jí bylo více, ale ostatní odmítli nebo nereagují. Ing.Svobodová slíbila oslovit Prof.Veselovského.

-Předsedkyně informovala o přípravě seznamu dlouhodobých úkolů CTA pro další období, stanovení priorit a vyzvala přítomné k jejich připomínkování a dále k zapojení všech členů CTA do činnosti asociace.

-Ve vztahu k propagaci činnosti CTA předsedkyně informovala o sérií příspěvků o asociaci, které byly zveřejněny ve sdělovacích prostředcích a o vstupu s Prof. Matějčkem do rozhlasu.

-Informovala o www stránkách asociace. Vyzvala členské organizace k hojnější prezentaci jejich celostátních aktivit na www stránkách asociace. V této souvislosti se rozvinula krátká diskuse na téma původu canisterapeutických aktivit na území ČR (vysvětlen původ v Brně).

-Informovala o kontaktu s celosvětovou střešní organizací IAHAIO. Informovala o případných výhodách členství v této organizaci a o členských příspěvcích v této organizaci i o finančních nárocích s tím souvisejících. Za těchto podmínek se naše členství zde nejeví jako nutné.

-Informovala o závěrech jednání Rady CTA (zápis obdrželi delegáti i členové elektronickou poštou).

-Informovala o svém jednání s MZ ČR – jednáno bylo s náměstkem ministra zdravotnictví, MUDr. Špačkem a mnoha dalšími, o registraci Metodiky canisterapie. V této souvislosti proběhlo rovněž jednání na Lékařské komoře ČR, kde bylo s jejich právním oddělením jednáno o podmínkách pro registraci terapeutické metody.

-Informovala o navázaných kontaktech se zahraničními partnery. Tyto nově navázané kontakty byly zúročeny již při organizaci semináře o zooterapii a budou zajisté pokračovat dále.

-Informovala o jednání s organizacemi, které se zabývají výcvikem vodicích psů pro nevidomé a osoby s jiným smylsovým postižením – z jejich strany projeven zájem o začlenění jejich organizací do CTA.

-Ve vztahu k P.R. (public relation) organizace vyzvala přítomné členy k zapojení do této činnosti. Do budoucna by touto činností měla být jmenovitě pověřena sl. Molová (o.p.s. Podané tlapky), která by se měla věnovat jak správě www stránek, tak i příp. psaní žádostí o finanční příspěvky a granty.

Pí Tichá doplnila zprávu předsedy o poděkování členům CTA při přípravě pořadu do České televize. Informovala o celodenním komponovaném pořadu v Českém rozhlase 2 – Radiožurnále.

VH CTA vzala tyto informace na vědomí.

 

 1. Přijímání nových členů – čestných a řádných

VH CTA odsouhlasila přijetí čestných členů CTA – viz výše.

Všichni přítomní pro.

VH CTA odsouhlasila rozšíření řádných členů CTA o: sdružení HAFÍK, Canisterapeutickou společnost Jižní Morava, Sdružení SRAZ a Sdružení FITMIN.

Všichni přítomní pro.

VH CTA odsouhlasila přítomnost nově přijatých členů CTA na II. VH CTA s právem hlasovacím.

Všichni přítomní pro.

 

 1. Volby – doplňovací volby do rady, volba pokladníka (účetního)

Pí Hypšová (NCHK Ml.Boleslav) již dříve odstoupila z Rady CTA. VH CTA vzala tuto informaci na vědomí.

PhDr. Lacinová navrhla na uvolněné místo odsouhlasit Mgr. Kalinovou (Sdružení Hafík). Ta svou kandidaturu přijala.

VH CTA odsouhlasila členství Mgr. Kalinové v Radě CTA.

12 přít., 0 přít. proti, 0 přít. se zdrželo hlasování.

Návrh, aby pokladníkem (účetní) CTA byla jmenována pí Novotná (Piafa).

CTA odsouhlasila pí Novotnou. jako pokladníka a účetního CTA. Termín pro předání pokladny a účtové dokumentace: 31.8.2004.

12 přít., 0 přít. proti, 0 přít. se zdrželo hlasování.

 

 1. Metodika canisterapie – návrh verze pro ministerstva

VH CTA vzala na vědomí závěry workshopu k vytvoření „Metodiky (standardů) aktivit se psem jako součásti ucelené rehabilitace“.

VH CTA pověřila pracovní skupinu ve složení: zástupci OS Piafa a Mgr. Kalinová (Hafík)- formulací metodiky: „Metodika (standardy) aktivit se psem jako součást ucelené rehabilitace“ vč. zapracování připomínek, které vzešly z dnešního workshopu. Termín: do 31.8.2004. Následně bude materiál předložen k připomínkování jednotlivým členům CTA (termín k připomínkování do 15.9.2004). Připomínkovaná verze by měla před definitivním odesláním ministerstvu(ům) odsouhlasena v Radě CTA.

VH CTA pověřila pí Tichou a Ing. Svobodovou zajištěním souhlasného vyjádření Státní veterinární správy a Ústřední komise pro ochranu zvířat k „Metodice“.

Následně se rozvinula obšírná diskuse, týkající se formalizace nároků na vzdělávání jednotlivých pracovníků v rámci diskutované Metodiky.

V rámci diskuse bylo rovněž řešeno, zda tato Metodika má být pro členské organizace závazná nebo pouze doporučená.

Návrh Dr.Lacinové: Metodika bude pro členy CTA závazná.

Protinávrh pí Tiché: Metodika bude pro členy pouze doporučená.

Protinávrh Mgr. Kalinové: Metodiku odsouhlasit jako doporučenou. Jako závazná pravidla z ní vyjmout pouze nejzávažnější pravidla, závazná pro členy CTA- tj.povinné minimum.

Schvalovaná metodika bude dopracována ve výše uvedených termínech. V definitivním znění bude předložena na VH, která bude v rámci semináře „Pravda o zooterapii“, tj. dne 16.11.2004 v Českých Budějovicích (termín semináře je stanoven na 16.11.2004) jako doporučená metodika pro členy CTA. Na této valné hromadě vyberou členové CTA body kodexu, které budou závazné pro členy CTA (povinné minimum)- nutno mít „předpřipraveno“.

Ing. Svobodová prověří kontakt na kompetentního pracovníka na MŠMT ČR, MZ ČR a MZe. ČR, pí Hurbanová (? – v prezenční listině není) prověří tyto možnosti na MPSV ČR.

12 přít., 0 přít. proti, 1 přít. se zdržel hlasování.

 

 1. Informace o případném členství v IAHAIO

viz. zpráva předsedy (vstup nedoporučen).

12 přít., 0 přít. proti, 0 přít. se zdrželo hlasování

 

 1. Projednání členských příspěvků (pololetní platby) vč. případné opravy ve stanovách a s tím související záležitosti s účtem CTA

Pí Nechvátalová informovala o finanční politice CTA.

Pí Tichá navrhuje, aby činnost CTA byla i do budoucna zajišťována dobrovolníky.

Pí Nechvátalová vysvětluje nereálnost této koncepce a navrhuje směrovat snažení o profesionální aparát CTA.

V současné době jsou jediným zdrojem příjmů CTA členské příspěvky (cca 10 tis. Kč ročně). Pí Nechvátalová vyzvala členy CTA k zapojení do získávání finančních prostředků z dalších zdrojů – granty z rozpočtu ČR a granty z evropských fondů. Tyto by byly přednostně využity pro poskytování výhod pro členy (pojištění, krmivo, školení, stáže, atd.).

Předsedkyně CTA informovala o problémech a možnostech manipulace s účtem CTA u E-banky. V této souvislosti se rozvinula diskuse, týkající se výhod či nevýhod vedení účtu u této banky (např. nově zvolený pokladník nemá možnost osobního přístupu k této bance). Otevřela se rovněž otázka počtu podpisů při manipulaci s finančními prostředky CTA. VH CTA pověřila nově zvolenou pokladní zvážením nastíněných variant po převzetí účetnictví CTA.

VH CTA se zabývala návrhem na pololetní platby členských příspěvků CTA.

Protinávrh: platby členských příspěvků 1 x ročně.

Hlasování o protinávrhu: 11 přít., 0 přít. proti, 0 přít. se zdrželo hlasování

 

 1. 1 Projednání slevy pro Senior canisterapii

Rada se zabývala žádostí Senior canisterapie, která pracuje čistě na dobrovolnické bázi, obě dobrovolnice jsou starobní důchodkyně, organizace nemá žádné příjmy. Rada odsouhlasila snížení členského příspěvku na 100,- Kč za rok .

VH CTA odsouhlasila udělení výjimky Senior canisterapii – úhrada členských příspěvků ve snížené výměře.

11 přít., 0 přít. proti, 0 přít. se zdrželo hlasování

 

 1. Vytvoření sekce ostatních zooterapií

VH CTA vzala na vědomí návrh na vytvoření sekce ostatních zooterapií.

Vzhledem k tomu, že dosud žádné členské organizace, pracující s dalšími zvířaty (s výjimkou koní), nepožádaly o vytvoření možnosti práce v samostatné sekci, bylo hlasování o tomto bodu zatím odloženo.

 

 1. Kooptace organizací zabývajících se výcvikem a prací s vodicími psy

VH CTA se zabývala možností kooptace organizací, zabývajících se výcvikem a prací s vodicími psy. VH CTA odsouhlasila zveřejnění nabídky těmto organizacím – oslovení s nabídkou kooptovaného členství v CTA.

12 přít., 0 přít. proti, 0 přít. se zdrželo hlasování

 

 1. Ustanovení odborné komise a její složení

PhDr. Lacinová osvětlila záměr zřízení odborné komise, která by sdružovala odborníky z příslušných oborů (jednotlivé specializace lékařů – terapeutů, kynologové, veterináři, právníci, speciální pedagogové, sociální pracovníci, psychologové apod.). Cílem této komise by bylo vydávání event. odborných stanovisek, dotýkající se terapie a supervizní činnost.

Nad tímto záměrem se rozvinula diskuse, ze které vzešel protinávrh – jmenovat odborné komise k jednotlivým speciálním situacím a problematice.

V této souvislosti byla zvážena možnost vytvoření seznamu odborných konzultantů za využití možností a nabídky čestných členů (úkol pro předsedu).

12 přít., 0 přít. proti, 0 přít. se zdrželo hlasování.

 

 1. Ověření počtu organizací zabývajících se poskytováním služeb dětem a pracujících s dětmi

Pí Nechvátalová informovala o novém dotačním titulu MŠMT ČR pro organizace, které pracují s dětmi a mládeží ve více než dvou regionech.

VH CTA pověřilo PhDr. Lacinovou zpracováním výzvy členským organizacím – oslovení těch, které pracují s dětmi a mládeží a působí ve více než 2 regionech, k zapojení do tohoto programu. Součástí výzvy bude upozornění na povinnost registrace z hlediska zákona o sociálně právní ochraně dětí a mládeže.

 

 1. Diskuse
  1. a) návrh z pléna, aby se do činnosti asociace nezapojovali jen statutární zástupci jednotlivých členských organizací, ale prací v asociaci byli pověřeni jejich členové.

Toto rozporovala p. Tichá, zastánce toho, aby delegáty nadále zůstali statutární zástupci členských organizací. Odpovědností za jednotlivé dílčí úkoly by měly být do budoucna pověřeny konkrétní osoby.

 1. b) V průběhu zprávy předsedy se rozvinula diskuse členů CTA – komunikační problémy mezi CTA a jednotlivými organizacemi , především pasivita členských organizací, nereagování na výzvy předsedy či rady CTA.
 2. c) V průběhu diskuse byla vyjádřena potřeba zlepšení komunikace mezi předsedou CTA, radou a jednotlivými členy. Termínované úkoly je nutno zadávat v dostatečném předstihu (ne vždy je to ovšem možné – Dr.Lacinová). Do budoucna je nutno deklarovat odpovědnost za jednotlivé úkoly.
 3. d) VH CTA odsouhlasila pravidla pro používání loga CTA – členové CTA jsou oprávněni k používání loga CTA. Odpovědnost za činnost a jednotlivé akce zůstává na jednotlivých organizacích. Souhlas k užívání loga bude podmíněn úhradou členských příspěvků, a to i do budoucna (splnění podmínky členství v CTA), uživatel nebude oprávněn měnit výtvarnou podobu loga. Členové CTA mohou použít logo k propagačním účelům CTA. V této souvislosti se rozvinula obšírná diskuse, týkající se toho, zda registrovat logo CTA či nikoliv. Pí Tichá v této souvislosti prověří možnost zneužití loga z hlediska autorského zákona. Autor loga (Piafa) doloží písemné tvrzení, že je autorem loga a souhlasí s jeho užíváním výhradně členy CTA.
 4. e) Pí Tichá informovala o žádosti chovatelských klubů – zápis složené canisterapeutické zkoušky do průkazu původu. Z chovatelského hlediska tuto variantu nedoporučuje.

V této souvislosti rovněž informovala o záměru hl. města Prahy – sleva CT psů na poplatku ze psů. Z chovatelského hlediska a zachování vysokého standardu služeb tuto variantu nedoporučuje.

 1. f) V souvislosti s projednávanou metodikou VH CTA odsouhlasila, že ve sborníku věnovaném dnešnímu semináři bude uvedeno, že metodika byla vypracována na podkladě návrhu metodiky zpracované PIAFOU Vyškov.

 

 1. Termín III. valné hromady CTA

VH CTA odsouhlasila termín konání III. VH CTA – 16.11.2004 v rámci konání semináře v Českých Budějovicích.

12 přít., 0 přít. proti, 0 přít. se zdrželo hlasování

 

 

Usnesení – na dotaz Dr.Lacinové odpovězeno pí Tichou, že všechny projednávané body byly odsouhlaseny průběžně a zpracovávat zvláštní usnesení není zapotřebí.

 

Ověřila dne…………………………………………………………………………………………………..

 

————————————————————————————————

Je tomu již rok, co se v Brně uskutečnil první ročník   Mezinárodního semináře o zooterapiích, který uspořádalo brněnské Sdružení Filia (www.sdruzenifilia.cz), a z něhož již dnes slouží sborník (ve dvou jazycích) jako jakási učebnice. V jeho závěru bylo tehdy rozhodnuto o vytvoření celostátní zastřešující organizace. – Canisterapeutické asociace (www.ctasociace.cz).

Rok se s rokem sešel a v Brně proběhl o víkendu 25.-27.6.04 další ročník mezinárodního semináře o zooterapiích, tentokrát již tématicky zacíleného na tvorbu metodiky canisterapie. Uspořádalo jej opět Sdružení Filia, a to ve prospěch cílů Canisterapeutické asociace, pro niž je vytvoření jednotné metodiky jedním z prvních úkolů.

Přestože tato organizace (CTA) pracuje bez vlastního vybavení a placeného aparátu, podařilo se na tomto poli posunout hodně kupředu. Za uplynulé období byly vyřízeny všechny potřebné formality , zvoleno vedení, zpracovány webové stránky, logo , působeno v oblasti PR, sestaven seznam nejdůležitějších úkolů., osloveni další významní příznivci oboru (děkani fakult, profesoři, aj.) s žádostí o čestné členství , a další nezbytné kroky. Zvlášť důležité – z hlediska praxe- je zahájení práce na sjednocení pravidel, podle nichž by měly canisterapeutické týmy pracovat. Prvním a nejdůležitějším krokem se nám zdálo zpracování a registrace metodiky, která by v očích příslušných úřadů měla stejnou úroveň jako již uznaná hipoterapie. Jako nejvhodnější způsob se nám pro dosažení tohoto cíle jevilo uspořádání mezinárodního semináře, v rámci něhož by došlo k sumarizaci a konfrontaci názorů na tento problém.

Protože CTA sama zatím nemůže pořádat samostatné akce, ujala se organizace semináře jedna z jejích členských organizací (a zakládající člen) – Sdružení Filia z Brna. Podobně jako v loňském roce, i letos pozvali účastníky z okolních zemí, abychom se mohli poučit z jejich zkušeností. Protože uspořádání semináře a jeho velmi příznivé finanční podmínky umožnily granty z Česko-německého fondu budoucnosti a CBC Phare (česko-rakouská přeshraniční spolupráce), nejvíce účastníků bylo z německy hovořících zemí – tj. Německa a Rakouska. Dále jsme mohli přivítat i návštěvníky z Polska, Francie a Slovenska. Celkem jsme měli 80 oficiálně přihlášených účastníků (a jistě i nějací jen tak proběhli…). Velmi důstojné prostředí a stylové podmínky průběhu zajistila spolupráce (mimochodem výtečná !) s BVV. Seminář totiž probíhal souběžně s mezinárodními výstavami psů, koček, ušlechtilých koní a dalších zvířátek. Byl vlastně programovou součástí veletrhu chovatelských potřeb PROPET . V krásném klimatizovaném sále tiskového střediska BVV jsme se mohli po tři dny s pomocí tlumočnické agentury dozvídat všechny zkušenosti , ale i   horké novinky a záměry našeho mladého oboru.

Bylo zjevné, že jsme na naše zahraniční sousedy udělali ten nejlepší dojem, a to nejen díky skvělé organizaci semináře (zpestřeného i společenským večerem s kapelou Bokomara). Přitom nešlo jen o nějaké řadové členy, ale i o „vysoké šarže“ v oboru, např. emeritní rektor vídeňské univerzity, apod. Byli vskutku překvapeni (což přímo vyjádřili), na jaké úrovni se obor canisterapie v naší zemi již nachází, a jak mnoho aktivit na tomto poli vyvíjíme. Zdá se, že jsme je vlastně organizačně předběhli v našem nápadu vytvořit střešní organizaci (u nich je stále toto konání roztříštěno na několik větších organizací). Zřejmě jsme jim vnukli i myšlenku na iniciaci vytvoření střešní evropské organizace . Již kvůli našemu členství v EU a nutnosti sjednotit legislativu musíme o těchto krocích uvažovat.

Byli jsme také potěšeni, že i my máme Evropě co nabídnout! Průběh semináře doplňovaly i praktické ukázky canisterapie v podání vyškovského sdružení Piafa a chovatelského centra Fitmin z Helvíkovic. Velký ohlas u zahraničních kolegů vzbudilo představení naší specificky české metodiky, která má již u nás široké uplatnění v praxi , tzv. polohování se psy, jinde zatím zcela neznámé. Paní doktorka z Rakouska si již na semináři domluvila instruktážní pobyt českých terapeutických týmů v Rakousku, který bude z jejich strany plně hrazen.

Program semináře byl tedy, jak již řečeno, zaměřen na obecnou metodiku canisterapie (ostatní zooterapie s menšími zvířaty by mohly též z této metodiky vycházet). I když má canisterapie dnes již řadu podob (a řada jich zajisté ještě vznikne), musí být stanoveny obecné zásady, které by měly být dodržovány, aby byla zaručena odborná úroveň i bezpečnost praktické aplikace. Tuto podobu jsme se snažili vytvořit na podkladě již existující metodiky jedné členské organizace (Piafa), která byla doplňována potřebnými změnami v rámci workshopu. Na její výsledné podobě se pracovalo ještě po skončení semináře – v rámci 2.valné hromady CTA, která následovala. Konečná podoba bude však ještě dolaďována a bude vytvořeno „povinné minimum“, schvalované v rámci příští VH (na semináři Jihočeské university).

Snažili jsme se metodiku zpracovat takovým universálním způsobem, aby byla přijatelná pro všechna příslušející ministerstva (MZ ČR, MPSV, MŠMT, MZe). Na pomoc jsme si pozvali i odborníky ze souvisejících oborů – metodologa z Masarykovy university, právníka z Práv.fakulty, lékaře…V současnosti nám nejvíce leží na srdci registrace na MZ, protože lékaři sami volají po jejím oficiálním uznání, aby si mohli bez výčitek dovolit pouštět canisterapeutické týmy do svých zařízení. O užitečnosti jejich působení se sice sami v praxi přesvědčili, ale nechtějí riskovat nařčení z podpory nějakých šarlatánských praktik…Ministerstvo zdravotnictví projevilo dobrou vůli pomoci nám v této snaze (dokládá to i přítomnost pracovnice ministerstva na našem semináři), takže to snad nebude trvat příliš dlouho.   Snad by bylo možné díky tomu v budoucnu usilovat i o hrazení některých výkonů pojišťovnami (jako u hipoterapie).

Závěrem se dá říci, že tento další seminář (z něhož bude také vydán dvoujazyčný sborník) významně posunul náš obor na kvalitativně vyšší úroveň, určitě pomůže při jeho oficiálním registrování coby významné   metody pomoci potřebným,   a přispěl i k uznání naší práce na mezinárodním poli. Byli bychom rádi, kdyby o tom již mohly být podány reference na další (10.)  konferenci   celosvětově zaštiťující asociace IAHAIO – v Glasgow , v říjnu 2004.

PhDr.Jiřina Lacinová – Sdružení Filia, Brno

 

Jihočeská univerzita v Českách Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta pořádá dne 16. 11. 2004 6. Celodenní pracovní seminář PRAVDA O ZOOTERAPII. Seminář se koná tradičně na Loveckém zámečku Ohrada u Hluboké nad Vltavou.

Garantem semináře : PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph. D.

—————————————————————————————————————–

ELVA-HELP, o. s.

-zabývající se výchovou a výcvikem psů-pomocníků a canisterapií

Občanské sdružení ELVA-HELP oznamuje, že canisterapeuté tohoto sdružení byli přijati do Humanitární sekce Integrovaného záchranného systému (IZS).

Zástupci NNO ELVA-HELP o. s. vypracovali metodiku canisterapie pro krizovou intervenci, kterou představili na Letním soustředění záchranářů na Orlíku konaného dne 2. – 5. 7. 2004 včetně, kterého se jako canisterapeutický tým účastnili.

Akci uspořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže v Liberci a účastnilo se jí na 50 osob z řad záchranných týmů hasičů, vodních záchranářů, zdravotníků, potápěčských jednotek, kynologů záchranářů a canisterapeutů ELVA-HELP o.s.

Došlo k secvičení všech jednotek v rámci modelové situace a k seznámení se vzájemně s technikou a metodikami postupu při intervenci.

Canisterapeuté se zařadili do IZS jako skupina zmírňující dopad krizové situace.

ELVA-HELP o.s. není první, kdo canisterapii obohatil o metodiku krizové intervence. Již při smutné události teroristického útoku v New Yorku měl svět možnost vidět záslužnou činnost amerických profesních kolegů (therapy dog teams), kteří se podíleli na mírnění následků tohoto hrůzného činu aplikací terapie prostřednictvím speciálně cvičených a vedených psů.

Je potěšující, že náš záchranný systém je na velmi dobré úrovni a krom život zachraňujících složek pamatuje i na složky neméně důležité-psychosociální podporu pro oběti neštěstí a krizí.

Plánované akce :

ELVA – HELP o. s. a Nezávislý chovatelský klub

zvou srdečně všechny na doprovodný program

Mezinárodní výstavy psů všech plemen FCI

 1. a 5. 9. 2004 v chovatelském areálu Inter Dog na Krásné Louce v Mladá Boleslavi

od 9. 00 – 15. 00

Zooterapie v praxi a speciální výcvik psů

Účastníci výstavy budou mít možnost po instruktáži zástupců ELVA-HELP si vyzkoušet cestu labyrintní dráhou v zaslepených brýlích a se slepeckou holí bez slepeckého psa a poté se slepeckým psem organizace ELVA-HELP. Pejsci se specializací canisterapie předvedou Relaxačně rehabilitační metodiku, kterou si návštěvníci opět budou moci „vyzkoušet“ na vlastní kůži. Akci doprovodí výstava fotografií a publikovaných článků na téma Návštěvní služba s ušlechtilými kočkami, které se věnuje Nezávislý chovatelský klub, tombola a zájemci si budou moci zakoupit též Informační věstník zooterapie.

Výtěžek akce je věnován na podporu AAA a AAT v obou výše uvedených organizacích

Za bezplatné zapůjčení plochy, technického vybavení a pochopení děkujeme vedení areálu Inter Dog Bohemia v Mladé Boleslavi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *