Chovatelský kroužek ve věznici

Listopadové události v r. 1989 a veškeré demokratické změny ve společnosti se výrazným způsobem dotkly i oblasti vězeňství, které se začalo postupně humanizovat a budovat v podmínkách právního státu dle Evropských vězeňských pravidel.
Přechodné období začátkem 90. let však bylo značně chaotické a vůči odsouzeným maximálně tolerantní. Odsouzení měli na ložnicích akvária, chovali drobné zvířectvo, což se s postupem času ukázalo z hygienických důvodů jako nevhodné řešení. Proto se hledaly formy, které by byly přijatelné pro obě strany.
Na podzim r. 1991 došlo k založení kroužku chovatelů exotického ptactva a akvarijních rybiček. Pro tuto zájmovou aktivitu byla vyčleněna a speciálně upravena jedna suterénní místnost, na ubytovnách byly ponechány akvária pouze na společných kulturních místnostech.
Během dvanácti let existence chovatelského kroužku se na jeho činnosti podílelo více jak 200 odsouzených. V současnosti je v něm zařazeno 10 odsouzených a celou aktivitu organizačně zajišťuje vychovatel p. Veigend. Prostředky na provoz kroužku, zejména na nákup krmiva, jsou získávány z prodeje odchovaných exemplářů do chovatelských prodejen. Často je však zájem o výkup velmi malý, ročně se prodá asi 25 kusů.
Chovatelské kroužky ve věznicích nejsou obvyklé a jsou pro případné návštěvníky velkým překvapením. Zájem odsouzených o zapojení do kroužku několikanásobně překračuje kapacitní možnosti a proto je dávána přednost jednak odsouzeným s dlouhými tresty či vězňům, kteří mají psychické problémy.
Dlouholeté zkušenosti nám potvrdily, že takto usměrněná zájmová, speciálně výchovná činnost působí na osobnost odsouzených, podporuje a stimuluje estetické vnímání, vztah k přírodě, rozumovou složku a svým způsobem působí i na jejich morálně volní vlastnosti, když prožívají pocity odpovědnosti za svěřené živočichy.
Odsouzení dobrovolně bez nároku na jakoukoliv odměnu věnují chovatelské práci většinu svého volného času. Odměnou jsou prožitky uspokojení z dobře vykonané práce, možnost seberealizace, smysluplné využití volného času a únik z každodenní nelehké reality vězeňského života. Tato činnost je rovněž svým způsobem forma relaxace a terapie. Členové kroužku patří mezi bezproblémové odsouzené, nepáchají kázeňské přestupky, přistupují k výkonu trestu aktivně a jejich resocializační prognóza je podstatně příznivější.
V závěru svého příspěvku bych už pouze dodal, že naše finanční, materiální a prostorové podmínky jsou omezené a limitované. Připravujeme další rozšíření působnosti chovatelského kroužku.
Na kousku travnaté plochy v areálu věznice, kde tráví každodenní hodinové vycházky prakticky všech 670 odsouzených, máme v plánu vybudovat sezónní, letní voliéry s exotickým ptactvem. Ty budou sloužit pro široký okruh odsouzených, kteří mohou v rámci vycházky relaxovat v prostředí, které jim dá alespoň na chvíli zapomenout na realitu za vězeňskou zdí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *